Barne, ungdom og familiedirektoratet (Bufdir)

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier) er en støtteordning for offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner. Tilskuddsordningen er et bidrag i realiseringen av Fritidserklæringen og har som mål å motvirke konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. 

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Støtten utlyses én gang i året.

Gå til nettsted
Illustrasjonsfoto: Bufdirs farger (hvitt og lysegrønt) over et utydelig bilde av små barn

Velg et annet emne