Ønsker du å få flere barn og unge med i fritidsaktiviteter?

Da har du kommet til riktig sted!

ALLEMED er en arbeidsmodell og et gratis nasjonalt verktøy som skal gjøre det lettere for deg å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva dere kan gjøre for å få alle med. Bli med og gjør en forskjell!

«ALLEMED er et utrolig bra verktøy som gir kunnskap om hvordan der er å vokse opp i fattige familier. Dette er kunnskap som er viktig å få ut til alle kommuner! Jeg ønsker at flest mulig bruker den erfaringen som ALLEMED har, sånn at flere barn kan få delta i fritidsaktiviteter.» Barne- og familieminister Kjersti Toppe på ALLEMED-konferansen 2022

ALLEMED er utviklet med ønske om å øke kunnskap om utenforskap som følge av fattigdom og å øke inkluderingen av de av oss som opplever dette. Verktøyet vil gi deg en konkret måte å sette barn og unges fritid på agendaen og finne løsninger som fungerer hos dere.

Verktøyet gir deg en enkel måte å ta opp og arbeide med et tema som for mange kan være vanskelig å snakke om. Målet med ALLEMED er å sikre at alle barn og unge som ønsker det får en reell mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomiske og sosiale ressurser. Blant ALLEMED-verktøyene finner du et som er tilpasset for bruk i frivillige organisasjoner og et som er tilpasset kommunesektoren. Fra høsten 2022 finner du også et eget verktøy utviklet av og for unge selv, som skal bidra til å styrke lokale medvirkningsprosesser.

Fattigdom fører til at barn ekskluderes fra sosiale, kulturelle og idrettslige arenaer, noe som kan føre til en økt opplevelse av å ikke høre til. Dessverre er det stadig flere av oss som vokser opp i lavinntektsfamilier. Derfor er det viktig at vi sammen tar et grep for å sikre at alle barn og unge får tilfredsstillende oppvekstvilkår og muligheten til å delta på lik linje med andre barn.

«Det var veldig relevant å være med på ALLEMED, for der jeg bor er det store økonomiske forskjeller. Alle må få like muligheter!» Jente 17 år, Oslo

ALLEMED-verktøyene kan brukes på foreldremøter eller styremøter, under et seminar som holdes hos dere, på trener-, og ledersamlinger osv. Du kan arbeide med ALLEMED på forskjellige måter. Hvilken dugnad du velger avhenger av hvem og hvor mange som skal delta. Du kan lese mer om hvordan dette fungerer under verktøy. Dugnadene er enkle å forstå og kan gjennomføres av hvem som helst, uten forkunnskap om temaet. Det må være en som leder dugnaden og denne personen trenger bare å følge kjøreplanen som ligger tilgjengelig under verktøy. Kjøreplanen forteller steg for steg hvordan dugnaden skal gjennomføres.

Om ALLEMEDHvorfor ALLEMEDKunnskap

Hvorfor ALLEMED?

Å delta på fritidsaktiviteter er viktig for barn og unge, og har stor betydning for en god oppvekst. Deltakelse på fritidsarenaer gir barn og unge mulighet til å utvikle sosiale ferdigheter, bygge vennskap og etablere nettverk [1]. Deltakelse i fritidsaktiviteter har stor betydning for å fremme sosial inkludering, og bidra til god fysisk og mental helse.

Tall fra SSB viser at det i Norge i dag er over 102.000 barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt [2]. Det tilsvarer 10,6 prosent av alle barn under 18 år. Det har vært en klar økning de siste tiårene fra 4% på slutten av 90-tallet til 11,7% i 2019, men i 2021 var det første gang på ti år en liten nedgang [3, 4]. Nok en nedgang i 2022, men dette er likevel et høyt antall barn og unge som lever i familier med vedvarende lavinntekt i Norge. Det er viktig at myndighetene og det sivile samfunn sammen tar grep for å sikre at alle barn får tilfredsstillende oppvekstsvilkår.

«Det er ofte sånn at de som har råd til det drar på aktiviteter, mens de andre må være igjen og de blir utenfor.» Jente 14 år, Oslo.

Dårlig råd har konsekvenser for barn og unges deltakelse både i organiserte og egenorganiserte fritidsaktiviteter. Det kan redusere deres mulighet til å ha en aktiv fritid med mening, men også tilgangen til å delta i organisasjoner med påvirkningskraft i lokalmiljøet. Barn og unge i lavinntektsfamilier har betydelig lavere deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter [5, 6, 7]. Unge fra familier med høyest sosioøkonomisk status har nesten dobbelt så høy sannsynlighet for å delta i organiserte fritidsaktiviteter i forhold til de av oss som kommer fra hjem med lavest sosioøkonomisk status [8].

Fattigdom fører til at barn ekskluderes fra sosiale, kulturelle og idrettslige arenaer og dermed forsterker opplevelsen av å ikke høre til. Slikt utenforskap er urettferdig og ødeleggende for barns utvikling og vekst. Barn er uten skyld, og uten mulighet til å endre sin situasjon på egen hånd. Det er behov for økt bevissthet om barns utenforskap og handlingskompetanse blant voksne for å sikre at alle barn får mulighet til deltakelse.

Dere har tatt et viktig skritt på veien til å inkludere alle ved å ta i bruk ALLEMED verktøyet. Vi ønsker dere lykke til i arbeidet og håper det fører til mange flotte tiltak!

[1] Hyggen, C., Brattbakk, I. og Borgeraas, E. (2018). Muligheter og hindringer for barn i lavinntektsfamilier: en kunnskapsoppsummering (NOVA Rapport 11/2018). Oslo: Velferdsforskningsinstituttet NOVA.
[2] SSB (2024): Barn i lavinntektshusholdninger: Færre barn lever i familier med lavinntekt
[3 ]SSB (2023): Færre barn med vedvarende lavinntekt i 2021.
[4] SSB (2021): 115 000 barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt
[5] NOVA (2010) Sandbæk og West Pedersen (red.): Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier. Rapport 10/10
[6] Bakken, A, Frøyland, R. & Sletten, M. (2016): Sosiale forskjeller i unges liv. Hva sier Ungdata-undersøkelsene? NOVA Rapport 3/16. Oslo : NOVA, OsloMet.
[7] Andersen, P. L. & Bakken, A. (2019): Social class differences in youths’ participation in organized sports: What are the mechanisms? International Review for the Sociology of Sport, 54(8), 921–937.
[8] Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (2021): Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter - Betydningen av sosioøkonomiske ressurser, geografi og landbakgrunn
Anbefalt videre lesing:

Fløtten, Tone & Roy A. Nielsen (2020). Barnefattigdom – en kunnskapsoppsummering. Vedlegg til Like muligheter i oppveksten. Regjeringens samarbeidsstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier (2020-2023). Hentet fra: https://fafo.no/zoo-publikasjoner/eksterne-rapporter/barnefattigdom-en-kunnskapsoppsummering-2

Om ALLEMEDHvorfor ALLEMEDKunnskap

Kunnskap

Skal Fritidserklæringens mål bli virkelighet, kreves det gode lokale løsninger.

Siden høsten 2018 og fram til i dag har NDFU samarbeidet med nærmere 100 kommuner om lokale ALLEMED-dugnader.

Hensikten med ALLEMED-dugnaden er å samle kommunalt ansatte, beslutningstakere, lokal frivillighet, næringsliv og barn og unge selv til en felles samtale, der målet er å skape felles bevissthet og komme til konkrete handlinger om hvordan vi sammen får ALLEMED.

Erfaringer fra samarbeidene er samlet i en egen rapport. I tillegg har Fafo evaluert prosjektet, og undersøkt nytteverdien av ALLEMED samt hvordan kommuner arbeider for å inkludere barn og unge i fritidsaktivitet før ALLEMED-verktøyet er tatt i bruk.

Erfaringsrapport ALLEMED

Hvilke behov og idéer til konkrete handlinger kommer frem når lokal frivillighet, lokale beslutningstakere og førstelinjen i kommunen kommer sammen for en felles diskusjon om barns rett til fritid og økonomiske barrierer for deltakelse?

Skal Fritidserklæringens mål bli virkelighet, kreves det gode lokale løsninger.
Siden høsten 2018 har NDFU samarbeidet med over 80 kommuner for å gjennomføre ALLEMED-dugnader lokalt, nettopp for å få frem hva som trengs for at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet.

Erfaringsrapporten oppsummerer hvordan samarbeidet er blitt gjennomført i perioden 2018-2019 og hva som diskuteres i dugnadene, samt suksesskriterier for å lykkes.

Last ned og les erfaringsrapporten her!

Evaluering av ALLEMED

På oppdrag fra NDFU har Fafo evaluert ALLEMED-prosjektet hvor 40 kommuner har tatt i bruk ALLEMED fra 2018-2019. Evalueringen utforsker hvordan deltakerne på dugnadene opplever at ALLEMED-verktøyet fungerer og hvordan kommunene arbeider med å legge til rette for at alle barn og unge kan delta i fritidsaktivitet før ALLEMED-verktøyet ble introdusert.

Resultatene fra undersøkelsen indikerer at ALLEMED-verktøyet kan være nyttig for kommunenes arbeid med å legge til rette for at alle barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter. Evalueringen viser dessuten at kommunene alt jobber aktivt med å sikre at barn og unge får mulighet til å delta i organisert fritidsaktivitet, men at det er rom for forbedring på flere områder, deriblant støtteordninger, samarbeid, informasjon og kommunikasjon.

Evalueringen gir verdifull innsikt i hvilke samarbeid og strukturer som finnes i kommunene. Vi anbefaler å lese evaluering sammen med erfaringsrapporten for et helhetlig bilde og forståelse av hvordan kommune og frivillighet sammen kan jobbe for å få alle med.

Last ned og les Fafo-evalueringen her!
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.