Ønsker du å få flere barn og unge med i fritidsaktiviteter?

Da har du kommet til riktig sted!

ALLEMED er et gratis nasjonalt verktøy som skal gjøre det lettere for deg å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva dere kan gjøre for å få alle med. Bli med og gjør en forskjell!

ALLEMED er utviklet med ønske om å øke kunnskap om utenforskap som følge av fattigdom blant barn og unge og øke inkluderingen av disse barna. Verktøyet vil også gi deg en konkret måte å jobbe med temaet og finne løsninger som fungerer hos dere.

Verktøyet gir deg en enkel måte å ta opp og arbeide med et tema som for mange kan være vanskelig å snakke om. Målet med ALLEMED er å sikre at alle barn som ønsker det får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Det er utviklet to ALLEMED-verktøy, et som er tilpasset for bruk i frivillige organisasjoner og et som er tilpasset kommunesektoren.

«Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så bra likevel.» Jente 15 år, Oslo

Fattigdom fører til at barn ekskluderes fra sosiale, kulturelle og idrettslige arenaer, noe som kan føre til en økt opplevelse av å ikke høre til. Dessverre er antall barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier økende. Derfor er det viktig at vi sammen tar et grep for å sikre at alle barn får tilfredsstillende oppvekstvilkår og muligheten til å delta på lik linje med andre barn.

ALLEMED-verktøyene kan brukes på foreldremøter eller styremøter, under et seminar som holdes hos dere, på trener-, og ledersamlinger osv. Du kan arbeide med ALLEMED på tre forskjellige måter. Hvilken dugnad du velger avhenger av antall mennesker som skal delta. Du kan lese mer om hvordan dette fungerer under verktøy. Dugnadene er enkle å forstå og kan gjennomføres av hvem som helst uten forkunnskap om temaet. Det må være en som leder dugnaden og denne personen trenger bare å følge kjøreplanen som ligger tilgjengelig under verktøy. Kjøreplanen forteller skritt for skritt hvordan dugnaden skal gjennomføres.

Om ALLEMEDHvorfor ALLEMEDKunnskap

Hvorfor ALLEMED?

Antall barn og unge som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt er økende. Tall fra SSB viser at det i Norge i dag er over 115.000 barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Det har vært en klar økning de siste tiårene fra 4% på slutten av 90-tallet til 11,7% i 2019.[1] Dette er et høyt tall og en urovekkende utvikling. Det er viktig at myndighetene og det sivile samfunn sammen tar grep for å sikre at alle barn får tilfredsstillende oppvekstvilkår.

«Det er ofte sånn at de som har råd til det drar på aktiviteter, mens de andre må være igjen og de blir utenfor.» Jente 14 år, Oslo.

Dårlig råd har konsekvenser for barn og unges deltagelse både i organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter. Det kan redusere deres mulighet til å ha en aktiv fritid med mening, men også tilgangen til å delta i organisasjoner med påvirkningskraft ovenfor lokalmiljøet. NOVA-rapport 10/2010[2] viser at barn og unge i lavinntektsfamilier har signifikant lavere deltagelse i organiserte fritidsaktiviteter.

Fattigdom fører til at barn ekskluderes fra sosiale, kulturelle og idrettslige arenaer og dermed forsterkes opplevelsen av å ikke høre til. Slikt utenforskap er urettferdig og ødeleggende for barns utvikling og vekst. Barn er uten skyld, og uten mulighet til å endre sin situasjon på egenhånd. Det er behov for økt bevissthet om barns utenforskap og handlingskompetanse blant voksne for å sikre at alle barn og får mulighet til deltagelse.

Dere har tatt et viktig skritt på veien til å inkludere alle ved å ta i bruk ALLEMED verktøyet. Vi ønsker dere lykke til i arbeidet og håper det fører til mange flotte tiltak!

[1] SSB (2021): 115 000 barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt
[2] NOVA (2010) Sandbæk og West Pedersen (red.): Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier. Rapport 10/10
Om ALLEMEDHvorfor ALLEMEDKunnskap

Kunnskap

Skal Fritidserklæringens mål bli virkelighet, kreves det gode lokale løsninger.

Siden høsten 2018 og fram til i dag har NDFU samarbeidet med over 70 kommuner for å gjennomføre ALLEMED-dugnader lokalt.

Hensikten har vært å samle lokal frivillighet og lokalt næringsliv sammen med ansatte i kommunen og beslutningstakere for en felles samtale, der målet er å skape felles bevissthet og komme til konkrete handlinger om hvordan vi sammen får ALLEMED.

Erfaringer fra samarbeidene er samlet i en egen rapport. I tillegg har Fafo evaluert prosjektet, og undersøkt nytteverdi av ALLEMED samt hvordan kommuner arbeider for å inkludere barn og unge i fritidsaktivitet før ALLEMED-verktøyet er tatt i bruk.

Erfaringsrapport ALLEMED

Hvilke behov og ideer til konkrete handlinger kommer opp når lokal frivillighet kommer sammen med  førstelinja i kommunen som møter barn, unge og familier i sin arbeidshverdag og lokale beslutningstakere for en felles diskusjon om barns rett til fritid og økonomiske barrierer for deltakelse?

Skal Fritidserklæringens mål bli virkelighet, kreves det gode lokale løsninger.
Siden høsten 2018 har NDFU samarbeidet med over 70 kommuner for å gjennomføre ALLEMED-dugnad lokalt, nettopp for å få frem hva som trengs for at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet.

Erfaringsrapporten oppsummerer hvordan samarbeidet er blitt gjennomført i perioden 2018-2019 og hva som diskuteres i dugnadene, samt suksesskriterer for å lykkes.

Last ned og les erfaringsrapporten her!

Evaluering av ALLEMED

På oppdrag fra NDFU har Fafo evaluert ALLEMED-prosjektet hvor 40 kommuner har tatt i bruk ALLEMED fra 2018-2019. Evalueringen utforsker hvordan deltakerne på dugnadene opplever at ALLEMED-verktøyet fungerer og hvordan kommunene arbeider med å legge til rette for at alle barn og unge kan delta i fritidsaktivitet før ALLEMED-verktøyet ble introdusert.

Resultatene fra undersøkelsen indikerer at ALLEMED-verktøyet kan være nyttig for kommunenes arbeid med å legge til rette for at alle barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter. Evalueringen viser dessuten at kommunene alt jobber aktivt med å sikre at barn og unge får mulighet til å delta i organisert fritidsaktivitet, men at det er rom for forbedring på flere områder, deriblant støtteordninger, samarbeid, informasjon og kommunikasjon.

Evalueringen gir verdifull innsikt i hvilke samarbeid og strukturer som finnes i kommunene.
Vi anbefaler å lese evaluering sammen med erfaringsrapporten for et helhetlig bilde og forståelse av hvordan kommune og frivillighet sammen kan jobbe for å få alle med.

Last ned og les Fafo-evalueringen her!