Om inkluderingstiltak på ALLEMED-konferansen 2022

Ung jente holder opp en plakat med teksten "Terskelen for å starte i aktivitet kan være høy. Hva kan vi gjøre for å hjelpe?"
Barn og unge har rett til fritid og rett til å delta. Hva må til av konkrete tiltak for å få det til?

Det trengs en landsby for å oppdra et barn

Det finnes mange gode tiltak man kan la seg inspirere av! Under årets ALLEMED-konferanse fikk vi høre fra både kommuner og organisasjoner om deres erfaringer med helhetlige satsinger på direkte tiltak for inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter.

Ønsker du å komme i kontakt med noen av innleggsholderne? Send oss en e-post!

(Se videoopptak av alle innleggsholdere i bunnen av artikkelen.)

#Kjære trener - ser du meg?

Hva må til for at barn med ulik bakgrunn, ulike hjem, ulike økonomiske forhold og ulike forutsetninger for deltakelse i idrett får møte andre barn, trygge voksne og drive med noe de synes er gøy?

Kolbotn IL jobber aktivt for å inkludere alle barn og unge i sine aktiviteter. Under årets ALLEMED-konferanse hørte vi fra inkluderingsansvarlig i Kolbotn IL, Maria Høivik Rugaas, om hvorfor det er viktig å fokusere på trenerne.

“Når treneren blir bevisst sin rolle, vil effekten av inkluderingsarbeidet være mye større.” - Maria Høivik Rugaas, inkluderingsansvarlig i Kolbotn IL

Kolbotn IL har over 300 frivillige trenere, som utgjør trygge og viktige voksenpersoner i barn og unges liv, og som gjennom sine verv bidrar til å skape møteplasser og aktiviteter. #KjæreTrener – ser du meg? er et program med mål om å bevisstgjøre og motivere trenerne. Programmet skal bidra til økt kompetanse om hvorfor noen holdes utenfor, samt enkle verktøy til hvordan trenere kan bidra til å inkludere.

I tillegg til å invitere til årlige trenerforum på tvers av idretter, har Kolbotn IL utviklet et eget sett med verktøy for trenere bestående av samtalekort, caseoppgaver og filmer. Verktøyene tematiserer ulike årsaker til utenforskap blant barn og unge, med tips og råd til hvordan man som trener kan sikre inkluderingen av barn og unge fra familier med ulik bakgrunn og forutsetning, samt barn og unge med ADHD eller andre konsentrasjonsvansker. Verktøyet viser også til aktuelle støtteordninger og rådgir trenere om hva de kan gjøre hvis de er bekymret for barn og unges hjemmesituasjon.

Se mer av Kolbotn ILs ressurser og verktøy for frivillige trenere her!

Foreldreinkludering

Det kan være lett å glemme viktigheten av å inkludere foreldre når vi snakker om inkludering av barn og unge, men dersom foreldre føler seg utrygge på rammene rundt en aktivitet eller hva det innebærer å delta, kan dette være til hinder for barnas deltakelse.

“Lenge gikk jeg som far til tre barn og følte meg litt utenfor og visste ikke hva som finnes av nettverk og muligheter eller hva som tilbys for barn i bydelen.” - Waqas Ahmed, Bydelsfar i bydel Alna
Bilde hentet fra www.bydelsmor.no/bydelsfedre

Bydelsfedre Norge er et prosjekt under Bydelsmødre Norge som har som mål å forebygge utenforskap blant barn og unge ved å styrke foreldres deltakelse i deres hverdag. Tiltaket organiseres som et pilotprosjekt i bydel Alna, bydel Stovner, og bydel Østensjø i Oslo hvor fedre med minoritetsbakgrunn tilbys et opplæringsprogram om blant annet helse, familie og samfunn. Bydelsfedrene snakker mange ulike språk, og kan nå ut til andre menn og fedre på deres eget morsmål.

“Som bydelsfar kan jeg bidra med å huke tak i andre foreldre som kanskje ikke kjenner til hva en fritidsaktivitet er.” - Waqas Ahmed, Bydelsfar i bydel Alna

Under ALLEMED-konferansen fikk vi høre fra koordinator i bydel Alna, Azizurrehman Khan, og bydelsfar Waqas Ahmed, som ønsker blant annet å gi foreldre kjennskap til hvilke aktivitetstilbud det finnes for barn og unge i deres nærmiljø. Ahmed delte sin personlige erfaring om hvordan han opplevde viktigheten av å kjenne til hva som foregår på fritidsklubben, før han ønsket å sende barna sine dit. Flere ganger gikk han forbi den lokale fritidsklubben i bydelen, og tenkte “her ønsker jeg ikke å sende barna mine”. Etter at Ahmed fikk komme og se selv hvilke aktiviteter barna holdt på med tenkte han at dette er et fint sted å sende barna!

Kunnskap og forankring som grunnlag for tiltak i kommuner

Det er flere aspekter som kan være viktige for å etablere gode tiltak rettet mot inkluderingsarbeid av barn og unge i fritidsaktiviteter. Forankring og tydelig målsetting, samarbeid og felles bevissthet er noen punkter som har vist å ha betydning.

Med fokus på forankring og implementering av blant annet ALLEMED som arbeidsmodell for samarbeid og samskaping, har både Hammerfest og Vestby kommune etablert helhetlige satsinger for inkludering av barn og unge i etterkant av gjennomførte ALLEMED-dugnader.

Innafor i Hammerfest kommune

“ALLEMED-kortene kom til oss, og da begynte vi å tenke: Er vi egentlig gratis? Selv om aktivitetene våre er gratis - er det mye merkostnader her? ALLEMED var veldig viktig for oss i den sammenhengen.” - Astrid Gaup Skancke, Hammerfest ungdomstjeneste

Basert på råd fra ALLEMED og med økt kunnskap om lavinntektsstatistikken i kommunen, fikk Hammerfest kommune tildelt midler fra Bufdir til å starte opp fattigdomsmiddelprosjektet Innafor i 2018. Ungdomstjenesten, folkehelsekoordinator og NAV ledet prosjektet med mål om å øke barn og unges muligheter for deltakelse i fritidsaktiviteter og andre opplevelser, med Astrid Gaup Skancke i spissen.

Bilde hentet fra Facebook

Ungdomstjenesten i Hammerfest har i lang tid jobbet etter prinsippet om at aktivitetene skal være lavterskel, tilgjengelig og gratis. Frem til 2020 leverte prosjektet flere nyetableringer som også har blitt videreført etter prosjektslutt.

  • Mange av de lokale idrettsklubbene har nå gratis utstyr til sine medlemmer etter prosjektets implementering av utstyrsstøtte til frivillige foreninger. 
  • Kommunen har etablert en egen utstyrspott til enkeltpersoner og en utvidet utlånssentral for unge. 
  • Hammerfest næringsforening har satt opp sitt eget fond hvor man kan søke om å få dekket kontingent og medlemsavgift; Isbjørnfondet
  • Gratis middag serveres ukentlig på ungdomsklubben.
  • Gratis ferieaktiviteter i alle skoleferier er videreført, inkludert “feriebuss”.

Samarbeid, kunnskap og forankring

Hammerfest peker på frivilligheten som en spesielt viktig samarbeidspartner i arbeidet. Gjennom Innafor opplevde de også noen overraskende nye samarbeidspartnere; Kirka, biblioteket, næringslivet og busselskapet ønsket å bidra.

Hammerfest trekker frem to punkter som nøkler til en helhetlig forankring av barn og unges fritid: Kunnskap og gode partnere. Gjennom satsingen har de økt bevisstheten i lokalsamfunnet om hva det faktisk koster for ungdommen å være med. Kommunen, sammen med lokal frivillighet, har lært å jobbe sammen og opplever lavere terskel for å invitere og inkludere hverandre i blant annet utforming av informasjonsmateriell, og planlegging og gjennomføring av kurs og arrangementer.

“En stor del av arbeidet var den felles bevisstheten - at hele kommunen var med på det.” - Astrid Gaup Skancke, Hammerfest ungdomstjeneste

ALLEMED i Vestby

I 2020 satte Vestby kommune seg et mål om å forebygge utenforskap gjennom å styrke fokus på deltakelse, mestring, muligheter og ressurser hos den enkelte. Etter rådføring med kommunens barn og unge ble det fort tydelig at forskjellene er på sitt tydeligste etter skoletid; på fritiden. Kommunen, ved Ane Isabelle Simble, inngikk etter kort tid et samarbeid med ALLEMED med mål om å skape felles bevissthet om viktigheten av deltakelse på fritiden. Her startet snøballene å rulle og følgende fire tiltak ble innført på kort tid.

ALLEMED-potten

ALLEMED-potten er en ubyråkratisk økonomisk støtteordning for å kunne delta i en fast fritidsaktivitet. Ordningen baserer seg på bidrag fra næringsliv, organisasjoner og privatpersoner. Kommunen bidrar med organisering og oppfølging, blant annet gjennom deres ALLEMED-koordinator.

ALLEMED-koordinator

Ved hjelp av tilskuddsmidler fra Bufdir gjennom ordningen «Inkludering av barn og unge», opprettet kommunen en brobygger mellom kommune og frivillige, og mellom unge og fritidsaktiviteter. Barn, ungdom, foresatte, ansatte i kommunens tjenester for barn, unge og familier, frivillige, trenere og representanter for lag og foreninger, kan kontakte AlleMed koordinatoren for å få tips, råd og praktisk hjelp slik at alle barn og unge i Vestby kommune får mulighet til å delta i en fritidsaktivitet.

Les mer om Vestby kommunes ALLEMED-koordinator her

ALLEMED-arbeidsgruppe

I sammenheng med ALLEMED-dugnaden i Vestby, ble det etablert en arbeidsgruppe bestående av representanter fra kommunen og lokal frivillighet. Arbeidsgruppen ble bestemt at skulle videreføres og har månedlige møtepunkter der de holder i de ulike satsingsområdene som ble definert under dugnaden.

App for unge i Vestby kommune

Kommunen har ansatt en gruppe ungdom som gjennom medvirkningsprosesser skal bidra i å utvikle ulike tilbud i kommunen. Gjennom samarbeidet har kommunen allerede utviklet en app med en egen ungdomsportal, hvor man finner oversikt over aktivitetstilbud og hjelpetjenester. Appen tilbyr også vakttelefon og anonym chat-tjeneste, og gir oversikt over aktuelle nyheter og arrangementer.

Har du gode eksempler på konkrete tiltak for inkludering som du vil dele med oss? Vi hører gjerne fra deg på e-post!

Se opptak fra ALLEMED-konferansen 2022

"Kjære trener - ser du meg?" med Maria Høivik Rugaas

"Fordi far er viktig" med Waqas Ahmed og Azizurrehman Khan fra Bydelsfedre Norge

"ALLEMED i praksis - forankring i et lokalsamfunn" med Astrid Gaup Skancke v. Hammerfest kommune

"ALLEMED i Vestby" med Ane Isabelle Simble v. Vestby kommune

Se opptak av hele ALLEMED-konferansen her!

Tilbake til alle nyheter

Les mer

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.