Lansering av Inkluderendefritid.no

ALLEMED og NDFU lanserte kartlegging av kommuners lokale innsats med barns rett til deltakelse under Arendalsuka.

Et digitalt Norgeskart

I 2021 gjennomførte ALLEMED og NDFU i samarbeid med Fafo en undersøkelse blant alle kommuner i Norge med spørsmål knyttet til deres arbeid med barn og unges fritid.

På årets Arendalsuka inviterte vi til lansering av det digitale norgeskartet Inkluderendefritid.no! Vi møtte politikere, representanter fra kommune og organisasjon til samtale og kommentar på målingen av kommuners arbeid med Fritidserklæringen.

“Dette har vært et av de viktigste politiske verkstedene i dag, og jeg tenker at det å få barn og unge organisert i fritiden er noe av det viktigste vi kan gjøre.” - Ragnhild Male Hartviksen (Ap), familie- og kulturkomitéen
F.v.: Ragnhild Hartviksen (Ap), Stian Omdalsmoen (FrP) og Lætif Akber (Rødt). Foto: Vestland Media

- For å nå Fritidserklæringens mål

Barrierer som barn, unge og deres familier møter i ønsket om å delta på fritiden er sammensatte; vi må se dem hver for seg og i sammenheng. Gjennom våre samarbeid med snart 100 kommuner, erfarer vi at mange kommuner møter på de samme utfordringene i arbeidet med å legge til rette for inkluderende fritidsarenaer for alle. Lokale ALLEMED-dugnader resulterer dermed også ofte i de samme løsningsforslagene og idéer til konkrete tiltak, dog med lokale variasjoner.

Med utgangspunkt i disse gjentakende tiltakene for inkludering, som vi i etterkant av implementering ser at lykkes godt, har vi sett til spesielt 9 tiltak som vi erfarer at kan eller bør ligge til grunn for å realisere Fritidserklæringen lokalt. Derfor er også det overordnede målet med Inkluderendefritid.no å løfte kommuners innsats og oppfordre til samarbeid på tvers av sektorer, kommunegrenser og satsingsområder.

“Det er veldig bra at ALLEMED nå har laget en kartlegging for hva kommunene faktisk gjør for å legge til rette for at alle barn og unge blir inkludert i fritidsaktiviteter. (...) Jeg synes det er veldig bra at ALLEMED kan bidra med å utvikle konkrete verktøy sånn at vi alle kan bli bedre på inkludering.” - Monica Sydgård, leder for Redd Barnas Norgesprogram
F.v.: Lætif Akber (Rødt), Monica Sydgård (Redd Barna) og Øivind Mehl Landmark (KFUK-KFUM Norge). Foto: Vestland Media

Våre hovedfunn

1. Forankring er viktig!

Forankring er grunnleggende for å skape strukturer og gi gode rammebetingelser til den kommunale innsatsen mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge. Samtidig bidrar forankring til å skape et felles eierskap og et godt utgangspunkt for en helhetlig kommunal innsats. Det er det behov for når familier i lavinntekt ofte har sammensatte utfordringer og krever bidrag fra ulike aktører over tid.

72% av de 159 kommunene som har besvart undersøkelsen oppgir at de har forankret arbeidet med å sikre deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge, de fleste i ulike tematiske planer, slik som levekår, fritid, idrett, folkehelse m.m. Kommuner som har forankret sitt arbeid i lokale planer eller strategier rapporterer jevnt over å ha flere direkte tiltak for å inkludere flere barn og unge i fritidsaktivitet.

Enhetsleder for kultur i Arendal kommune, Linda Sætra har tidligere erfaring med ALLEMED gjennom kommunens samarbeid. Under Arendalsuka delte hun sine tanker om kartleggingens hovedfunn.

“Jeg er litt overrasket over hvor lavt det slår ut på en del kommuner - at det ikke er hundre prosent som har forankret det på plannivå og i politisk og administrativ ledelse. stort fokus som dette tema har nasjonalt sett, så har ikke alle forankra det, og det er overraskende. (...) Synes også det er lav prosent på en del av de som har svart som tyder på at vi har en jobb å gjøre." - Linda Sætra, enhetsleder for kultur i Arendal kommune
Enhetsleder kultur, Arendal kommune, Linda Sætra. Foto: Vestland Media

2. Tydelig kontaktperson

I Frivillighet Norge sin rapport om økt deltakelse i frivillige organisasjoner fra 2022 svarer over halvparten av frivillige som de har spurt, at de ikke vet om sin kommune har en kontaktperson for frivillige organisasjoner. Dette kan tyde på at det er et behov for at kommunen og frivillige organisasjoner snakker mer sammen. ALLEMED erfarer i sine møter med kommuner og organisasjoner, at en kontaktperson kan bidra positivt både til bedre dialog - og bedre koordinering for økt deltakelse.

77% av kommunene som har besvart undersøkelsen oppgir at de har en kontaktperson. Blant kommunene som har forankret sitt arbeid med barn og unge oppgir 81% det samme.

3. Tverrfaglig samarbeid

Halvparten av kommunene oppgir at de har regelmessige tverretatlige samarbeidsmøter der man diskuterer utfordringer og felles løsninger for inkludering av barn og unge som faller utenfor deltakelse i fritidsaktivitet. ALLEMED erfarer at ansatte i kommune og representanter i frivillige organisasjoner, ofte ikke kjenner til hverandre eller alle relevante tilbud som finnes - og at møter som bidrar til en felles koordinering ofte er etterspurt. Et koordinert og helhetlig tjenestetilbud anses som essensielt for å sikre at alle barn og unge gis en reell mulighet til å delta.

4. Medvirkning: Unges mening om egen fritid

Barnekonvensjonen, såvel som Fritidserklæringen, er tydelig på at alle barn og unge har rett til å få sin stemme hørt. Om lag 2 av 3 kommuner oppgir at de har etablerte rutiner for at unges stemmer inkluderes i beslutninger og vurderinger som angår deres fritid og barrierer for deltakelse, dette på tross av at alle kommuner er lovpålagt å ha et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan.

ALLEMED Ung er et konkret verktøy ungdommer selv kan bruke for å diskutere barn og unges rett til lek og fritid og barrierer for deltakelse. Vil du vite mer? Ta kontakt med oss!

5. Barrierefri fritid: Lik deltakelse for alle?

2 av 3 kommuner oppgir at de har en eller annen form for enkel og ubyråkratisk støtte- eller tilskuddsordning for å hindre at økonomi utgjør en barriere for deltakelse. Om lag halvparten oppgir at de dekker medlemsavgift, og under 30% oppgir at de dekker reiseutgifter eller ekstrautgifter. 23% oppgir at de tilrettelegger for deltakelse i valgfri fritidsaktivitet med jevnaldrende uavhengig av funksjonsnivå, og 20% oppgir at de har en lett tilgjengelig og oppdatert oversikt over aktivitetstilbud og beskrivelse av hva den innebærer.

Verdifulle innspill under Arendalsuka

“Det som er veldig positivt er at indikatorene er gode, og på systemnivå er det et godt verktøy. Den største utfordringen til Arendal kommune er systemnivå versus individnivå.” - Linda Sætra, enhetsleder for kultur i Arendal kommune

Under Arendalsuka ble Inkluderendefritid.no omtalt som et godt verktøy på systemnivå. Flere av paneldeltakerne spurte seg samtidig hvordan denne kunnskapen kan brukes til å se hva man får til og hvor man svikter, også på individnivå. Hva innebærer disse indikatorene i praksis?

F.v.: Lætif Akber (Rødt), Monica Sydgård (Redd Barna), Øivind Mehl Landmark (KFUK-KFUM Norge), Katrine Nødtvedt (Bergen kommune). Foto: Vestland Media
“Når jeg leste resultatene fra undersøkelsen ble jeg positivt overrasket, men undersøkelsen spør ikke om det kvalitative. Hva betyr det egentlig at det er en kontaktperson for fritid? Vi er ulike aktører som deltar i debatten, kommune, frivillighet, og storting – vi er alle enige, men vi må starte med oss selv." - Øivind Mehl Landmark, generalsekretær i KFUK-KFUM Norge

Ingen fasit, men mange svar!

Gjennom ALLEMEDs samarbeid med nærmere 100 kommuner og organisasjoner, vet vi at mange etterspør konkrete eksempler på hvordan inkludering kan gjøres i praksis, og at mange ønsker å lære av hverandre. Vi erfarer at det dessverre ikke finnes noen fasitsvar på hva en kommune bør gjøre. Som barn er forskjellige, er også kommuner det. Det vi håper er at Inkluderende Fritid kan bidra til å gi de av oss som jobber med barn og unges fritid en mulighet til å ta kontakt med hverandre på tvers av kommunegrenser.

Lurer du på hvem du skal kontakte? Send oss en e-post, så finner vi ut av det!

Vi ser frem til å fortsette arbeidet med dette verktøyet og til det skal gjennomføres en ny undersøkelse i 2023, ikke minst til videre samarbeid med kommuner og organisasjoner for å sikre Fritidserklæringen mål.

Tilbake til alle nyheter

Les mer

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.