ALLEMED-koordinator i Vestby kommune

Fire jenter står i en åker med gress opp til midjen. De står på rekke, med ryggen mot kamera og vender seg mot solen, og strekker armene til værs slik at to og to hender former en sirkel.
Et knapt år etter gjennomført ALLEMED-dugnad, har Vestby kommune fått på plass en helt egen ALLEMED-koordinator.

Høsten 2020 inngikk Vestby kommune et samarbeid med NDFU om å gjennomføre en ALLEMED-dugnad for kommune og frivillighet. Et knapt år senere har de fått på plass sin helt egen ALLEMED-koordinator i et prøveprosjekt fram til sommeren 2022.

ALLEMED-dugnad i Vestby kommune

Vestby kommune gjorde i 2020 organisatoriske endringer i de offentlige tjenestene som handlet om sammenslåing av resultatområder og omorganisering av tjenester. Kommunen ønsket å fokusere på helsetjenester på individnivå og å styrke fokus på deltakelse, mestring, muligheter og ressurser hos den enkelte. For å oppnå målet om å forhindre og avdekke utenforskap, forelå det et tydelig behov om felles innsats for å motvirke årsaker til utenforskap.

25. november 2020 inviterte Vestby kommune ved Ung Arena Vestby (UAV) til digital ALLEMED-dugnad. Deltakere fra det kommunale tjenesteapparatet, lokal frivillighet og næringsliv viste stort engasjement og velvilje for å samarbeide om å bryte ned barn og unges opplevde barrierer i møte med organiserte fritidsaktiviteter. Det var 43 påmeldte til dugnaden, fordelt på syv grupper.

Konkrete idéer

Deltakerne trakk fram verdien av å møtes, bli kjent og få mer kunnskap om hverandres tilbud. De viste bred felles forståelse for at de gode løsningene finnes i et godt samarbeid på tvers - men hvem skal egentlig koordinere samarbeidet?

Praten om behovet for en koordinerende rolle begynte fort å rulle. Seks ulike idéer begynte etter plenumsdiskusjon å forme seg til én konkret idé: Ønsket om en helt egen ALLEMED-koordinator.

Deltakerne løftet behovet for koordinering fra kommunen for å følge opp enkeltindivider som ikke deltar i fritidsaktivitet, og som man kan ta kontakt med om man kjenner til et barn eller en ungdom som ønsker å delta på fritiden. Det var stor enighet om at det ville være lettere å ta tak om det fantes en kontaktperson som kan gi råd og sette folk i kontakt med hverandre, og som kan  kontaktes for hjelp til alt fra informasjon og oversikt over tilbudene som finnes, støtteordninger for betaling av kontingenter, og for lån av utstyr.

ALLEMED-koordinator

Kort tid etter dugnaden i november 2020 utformet resultatområdet Helse og livsmestring en søknad til Bufdir om finansieringen av en ny, koordinerende rolle i kommunen. Våren 2021 fikk kommunen innvilget midler fra Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge til opprettelsen av en ALLEMED-koordinator i Vestby kommune, tilknyttet Ung Arena Vestby (Ung Arena er er et lavterskeltilbud for unge mellom 12-25 og er et kommunalt samarbeid med Mental helse. Les mer om prosjektet her).

1. oktober 2021 trådte fagkoordinator Ung Arena Vestby, Ane Isabelle Simble, inn i rollen som ALLEMED-koordinator; som synlig brobygger mellom barn, ungdom, familier og fritidsaktivitetene, samt mellom kommunen, frivilligheten og næringslivet. Som ALLEMED-koordinator vil hun lede arbeidet videre med flere av de andre konkrete idéene kommunen og lokal frivillighet kom fram til under ALLEMED-dugnaden, i tett samarbeid med kommunens Ungdomskontakter i Ung Arenas uteteam, en gruppe med ungdom som er satt til arbeid i en “Fokusgruppe” og ALLEMED-arbeidsgruppen.

Veien videre

Nå starter arbeidet med de øvrige løsningsforslagene fra ALLEMED-dugnaden: Utviklingen av en aktivitetsoversikt, organisering av digitale plattformer, utarbeidelse og oppfølging av rutiner for samarbeid og inkludering, tverrfaglige møtepunkter, støtteordninger og gratis ferieaktiviteter hvor barn og unge selv involveres i utforming av tilbudene.

ALLEMED-arbeidsgruppen planlegger å invitere til et oppfølgingsarrangement for å sørge for en fortsettelse av den gode kontaktetableringen, slik at de sammen kan sørge for å få alle med i Vestby kommune.

ALLEMED-koordinatorer finnes også i Vindafjord, Time og Hå kommune. Frelsesarmeens aktivitetskoordinatorer i prosjektet “ALLEMED - Inn i aktivitet” finnes også i Drammen, Trondheim og Halden.

Kjenner du til en lignende stilling i din kommune, eller er du nysgjerrig på arbeidet som gjøres i disse kommunene? Ta kontakt med oss på kontakt@allemed.no!

Tilbake til alle nyheter

Les mer