Frelsesarmeen: "ALLEMED - Inn i aktivitet"

Foto: Et leirbål brenner i forgrunnen av voksne og unge som spiller gitar og prater.
Bilde lånt fra rapporten.
Foreldreinkludering kan gi flere barn og unge mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, erfarer Frelsesarmeens “ALLEMED - Inn i aktivitet”.

Med utgangspunkt i ALLEMED-verktøyet startet Frelsesarmeen opp prosjektet “ALLEMED - Inn i aktivitet” i 2017. I fire år har “ALLEMED - Inn i aktivitet” samlet førstehåndserfaringer fra deres møter med barnefamilier som har stått lengst unna fritidsarenaen. Nylig lanserte de sin første erfaringsrapport, hvor viktigheten av å møte hele familien trekkes frem som en nøkkelfaktor. 

Både forskning og vår erfaring fra prosjektet tilsier at foreldreinvolvering er en nøkkel når det gjelder barnas deltakelse i fritidsaktivitet. - "ALLEMED - Inn i aktivitet", 2017-2021

Gjennom Frelsesarmeens egne hjelpetilbud og i samarbeid med kommunen har lokale prosjektkoordinatorer med helse- eller sosialfaglig bakgrunn kommet i kontakt med familier som opplever ulike levekårsutfordringer som vedvarende lavinntekt, ingen eller dårlig tilknytning til arbeidsmarkedet, helseutfordringer, ustabil bosituasjon eller lite sosialt nettverk. Familienes deltakelse i prosjektet innebærer at familiene får oppfølging fra en lokal koordinator med helse- eller sosialfaglig bakgrunn, som begynner med å kartlegge ønsker om aktivitet og opplevde barrierer for deltakelse.

I tillegg til økonomi som en tydelig hovedbarriere for barn og unges deltakelse, opplever “ALLEMED - Inn i aktivitet” at usikkerhet og lite kjennskap til organiserte fritidsaktiviteter blant foreldre utgjør en vel så tydelig barriere. Brorparten av familiene som har deltatt i prosjektet har flerkulturell bakgrunn, og noen har vansker med å forstå norsk språk eller har lite digital kompetanse. Selv om den gjengse oppfatningen av konseptet “organisert fritidsaktivitet” er at det representerer noe positivt som foreldrene ønsker for sine barn, opplever samtidig enkelte foreldre at det er utfordrende å se seg selv som en aktiv deltaker i barnas aktiviteter. Barnas deltakelse vil kreve en større innsats av dem som foreldre, i form av å stille opp og følge, delta på dugnader og lignende. 

I erfaringsrapporten understrekes foreldres behov for tydelig informasjon om hvor og hvordan man kan søke om å få dekket utgifter til kontingent. Flere har bedt koordinatorene om hjelp med å fylle ut søknad til Nav om økonomisk støtte (sosialhjelp). Flere av familiene i prosjektet har også opplevd økte kostnader knyttet til aktiviteter ettersom barna vokser. For noen førte den økte økonomiske belastningen til at barnet måtte slutte i aktiviteten. “ALLEMED - Inn i aktivitet” understreker dette som et kritisk punkt som er viktig for hjelpeapparatet rundt å fange opp, for eksempel ved å justere stønadsnivå. Noen foreldre har nevnt merutgifter til turer og arrangementer som ekstra utfordrende i et allerede stramt budsjett.

Les hele erfaringsrapporten til Frelsesarmeens prosjekt her

I prosjektet har Frelsesarmeen benyttet seg av ALLEMED-verktøyet for å skape dialog og økt bevissthet rundt utfordringer og løsninger for inkludering. Frelsesarmeen “ALLEMED - Inn i aktivitet” har også delt sine erfaringer rundt viktigheten av foreldreinkludering med ALLEMED i arbeidet med vår nye håndbok. Les den splitter nye ALLEMED-håndboken her!

Tilbake til alle nyheter

Les mer