Om samarbeid og dialog på ALLEMED-konferansen 2022

Foto: Stillbilde fra ALLEMED-filmen om samarbeid. En hånd kommer inn fra siden holder opp en plakat hvor det står "Hvordan kan kommunen vår samarbeide bedre med frivilligheten?"
“Godt samarbeid må til for å lykkes med inkludering”, sier Cidi Nzita. En oppfordring som gikk igjen hos flere innleggsholdere på ALLEMED-konferansen.

For å få på plass gode løsninger som ivaretar barn og unges rett til å delta på fritiden, er vi nødt til å samarbeide. En forutsetning for godt samarbeid er at det fungerer på alle nivåer; fra det tverrkommunale og det tverretatlige internt i kommunen, til det lokale samarbeidet med frivilligheten og mellom organisasjoner.

Under årets ALLEMED-konferanse fikk vi høre fra flere relevante aktører om betydningen av gode samarbeid, og hvordan man kan etablere strukturer som muliggjør dialog og samhandling.

(Se opptak fra innleggsholderne i bunnen av artikkelen.)

Barne- og familieminister oppmuntrer til samskaping mellom kommunal og frivillig sektor

Barne- og familieminister Kjersti Toppe åpnet ALLEMED-konferansen 2022 med å løfte organisasjoner, klubber, lag og foreningers uunnværlige rolle som viktige arenaer for barn og unges samvær med andre jevnaldrende.

Konferansier Tinashe Williamson og Barne- og familieminister Kjersti Toppe på ALLEMED-konferansen 2022

Hun legger til grunn at kommunen og frivilligheten må samarbeide om å skape disse møteplassene. Barne- og familieministeren poengterer at kommunene blant annet bør legge til rette for at frivilligheten kan disponere lokale anlegg og utstyr, og at de opplever minst mulig byråkrati i sitt arbeid, slik at fokuset kan ligge på tilbudet til barn og unge.

Samarbeid handler om å dele kunnskap og legge til rette for erfaringsdeling på tvers, og det handler om å skape en felles forståelse for hvilke utfordringer vi kan møte på i arbeidet med inkludering.

"ALLEMED er et utrolig bra verktøy som gir kunnskap om hvordan det er å vokse opp i fattige familier. Dette er kunnskap som er viktig å få ut til alle kommuner! Jeg ønsker at flest mulig bruker den erfaringen som ALLEMED har, sånn at flere barn kan få delta i fritidsaktiviteter." - Barne- og familieminister Kjersti Toppe på ALLEMED-konferansen 2022

Pilotering av nasjonalt fritidskort: En arena for samskaping

Under ALLEMED-konferansen så vi til pilotkommunene for det nasjonale fritidskortet for hvilke erfaringer de har gjort seg om behovet for samarbeid. Siden 2019 har totalt 24 kommuner deltatt i pilotordningen som skal gi alle barn og unge mellom 6 og 18 år et gavekort for å bidra til deltakelse i aktivitet på fritiden for flere.

Seniorforsket Daniel Arnesen ved Institutt for samfunnsforskning har over flere år jobbet med følgeforskning og evaluering av pilotprosjektet og finner at en organisering som sikrer godt samarbeid innad i kommunen og en felles forståelse av selve forsøket og målene med ordningen, må til for å lykkes med arbeidet.

“Et godt samarbeid med frivilligheten er alfa omega for å lykkes.” - Seniorforsker, Daniel Arnesen under ALLEMED-konferansen 2022
Seniorforsker Daniel Arnesen på ALLEMED-konferansen 2022

Godt samarbeid innad i kommunen, særlig mellom instanser som blant andre NAV, flyktningetjenesten og barne- og familievern, har i piloteringen vist seg å være nødvendig for å fange opp de av oss som ikke deltar og formidle god informasjon til alle. Skolen har vist seg å utgjøre en særlig sentral rolle som en universell arena for å formidle informasjon bredt.

I tillegg til gode samarbeid internt i kommunen, viser piloteringen også viktigheten av et godt samarbeid og en god dialog med frivillige lag og organisasjoner. Frivilligheten må med for å sikre et godt samspill i kommunen, og tydelige avklaringer og forventninger må til for å sikre eierskap. Samtidig er en stor del av frivilligheten nettopp frivillig, og nye ordninger og tiltak må ikke bidra til merarbeid og ekstra administrasjon til de som jobber i eller er tilknyttet lag og organisasjoner.

Helhetlig arbeid

Følgeevalueringen viser at det er utfordrende å identifisere de av oss som står utenfor fritidsaktiviteter. Samtidig viser den at det vil være variasjoner i deltakelse i kommuner, som skyldes forskjeller i forutsetninger, utfordringer og rammer for arbeidet med barn og unges fritid. For å nå alle vil det også være relevant å etablere samarbeid med aktører som kjenner målgruppen godt, slik som konkrete interesseorganisasjoner, tros- og livssynssamfunn.

Flere kommuner trekker fram at arbeidet med fritidskortet har fungert som et springbrett til mer helhetlig arbeid på barn og unges fritid i kommunene. En viktig forutsetning for arbeidet med fritidskortet er nettopp samarbeid - både tverrfaglig internt i en kommune og samarbeid med lokal frivillighet.

“Kommunene har sett på fritidskortordningen som en anledning til å utvikle og gjøre noe med fritidstilbudet i kommunen.” - Seniorforsker, Daniel Arnesen under ALLEMED-konferansen 2022

Huskeliste for gode samarbeid

Cidi Nzita på ALLEMED-konferansen 2022

Initiativtaker bak organisasjonen Springbrett for ungdom i Bergen, Cidi Nzita, var tydelig i sin oppfordring til kommuner og organisasjoner under ALLEMED-konferansen: Vi må utfordre hverandre på samarbeid og på å dele våre gode erfaringer for å spille hverandre gode.

Nzita gir oss en huskeliste for hva som bør inngå i et godt samarbeid mellom frivillige lag og organisasjoner, og med offentlige instanser;

1. Husk at vi deler en felles visjon

Det som i utgangspunktet kan virke som konkurrerende tiltak, springer ut av en felles visjon gi flere barn og unge mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Vi må derfor åpne for å dele av våre erfaringer og se muligheter for gjensidig utvikling. Det handler sjeldent om å finne opp hjulet på nytt, men om å samarbeide for å nå målet.

2. Relasjoner

For å få til de gode samarbeidene, må vi legge til rette for gode og trygge relasjoner. Vi må forstå hverandre, snakke sammen og være villig til å dele av det vi har lært underveis.

3. Tenke inkludering

Ingen har fasitsvaret, men alle har sine tanker og erfaringer. Vi må inkludere og lytte til andre i miljøet for å skape en bredere forståelse av hva et godt inkluderingsarbeid skal være.

4. Aksept

Inkluder og inviter og gi alle i samarbeidet plass! Vi må våge å gi rom for at andre kan bidra med sine egne idéer og impulser for å utvikle idéen - og kanskje bidra til noe bedre. Husk å bruke ungdommen som kan dette, som vet hva de trenger og hva de vil ha.

5. Ressurser

Vi har mange og gode ressurser i samfunnet: Vis at mangfoldet og forskjellene blant menneskene i samarbeidsgruppen er en styrke, og bruk dem for alt det er verdt! Alle kan bidra med noe, med egen kunnskap og de verdiene man har med seg.

6. Støtte

Det er viktig å se hverandre og anerkjenne hverandres ansvar og oppgaver i et samarbeid.

Lurer du på hvordan du kan etablere gode samarbeid og kunnskapsdeling mellom kommune og frivillighet? Les mer i ALLEMED-håndboken her!

Se opptak fra ALLEMED-konferansen 2022

Åpningsinnlegg av Barne- og familieminister Kjersti Toppe

"Hva har vi lært av fritidskortet?" med seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Daniel Arnesen

"Godt samarbeid må til for å lykkes med inkludering" med grunnlegger av Springbrett for Ungdom, Cidi Nzita

Se opptak av ALLEMED-konferansen 2022 her!

Tilbake til alle nyheter

Les mer

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.