Nye tall på hvordan kommunene oppgir å jobbe med barn og unges fritid

Foto av prosjektleder i ALLEMED som står på en scene foran et publikum, med flere skjermer bak seg som viser organisasjonene i organisasjonsnettverket NDFU.
Prosjektleder i ALLEMED på vegne av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) presenterte nye tall fra undersøkelsen inkluderendefritid.no under vårt arrangement på Arendalsuka 2023. Foto: Birgitte Heneide
Inkluderendefritid.no er en nasjonal kartlegging av kommuners arbeid med fritidserklæringen lokalt.

Undersøkelsen 2023

I februar 2023 ble det sendt ut en ny runde med spørsmål i undersøkelsen inkluderendefritid.no! De ble sendt ut til alle kommuner i Norge for å kartlegge deres arbeid med å nå Fritidserklæringens mål lokalt. Fritidserklæringen har som mål at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i en organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosioøkonomiske status.

Det overordnede målet med Inkluderendefritid.no er å løfte kommuners innsats og oppfordre til samarbeid på tvers av sektorer, kommunegrenser og satsingsområder.

203 kommuner svarte på undersøkelsen, som tilsvarer 57 prosent av kommunene i Norge. Undersøkelsen gir en indikasjon på hvordan kommunene jobber med inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter.

Er du nysgjerrig på hvordan din kommune eller deres nabokommune jobber med å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter? Resultatene fra undersøkelsen er tilgjengelige i et digitalt norgeskart. Sjekk ut inkluderendefritid.no her!

“Det er veldig bra at ALLEMED nå har laget en kartlegging for hva kommunene faktisk gjør for å legge til rette for at alle barn og unge blir inkludert i fritidsaktiviteter. (...) Jeg synes det er veldig bra at ALLEMED kan bidra med å utvikle konkrete verktøy sånn at vi alle kan bli bedre på inkludering.” - Monica Sydgård, leder for Redd Barnas Norgesprogram, Arendalsuka 2022
Bilde fra lanseringen av inkluderendefritid.no under Areldalsuka 2022. F.v.: Lætif Akber (Rødt), Monica Sydgård (Redd Barna) og Øivind Mehl Landmark (KFUK-KFUM Norge). Foto: Vestland Media

Hvilke spørsmål inneholder undersøkelsen?

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) og ALLEMED arbeidet høsten 2020 med å utvikle spørsmål for måling av kommuners arbeid med å følge opp Fritidserklæringen. Fafo bistod også i dette arbeidet.

Etter en utviklingsprosess, ble det landet ni spørsmål. De tar for seg blant annet hvilke strukturelle og konkrete tiltak kommunene har/ikke har for å bygge ned barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter. Dette omhandler blant annet forankring av inkluderingsarbeidet, tverretatlige samarbeidsmøter, en kontaktperson i kommunen på feltet, samt om det er etablert rutiner for medvirkning. Konkrete tiltak som utlånsordninger, aktivitetsoversikter og ubyråkratiske støtte- eller tilskuddsordninger og om kommunene legger til rette for deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser blir det også spurt om.

Er du nysgjerrig på hvordan undersøkelsen ble utviklet? Les mer om spørsmålene i undersøkelsen og prosessen i utviklingen av dem her!

Våre hovedfunn

ALLEMED vil videre i artikkelen legge fram flere av undersøkelsens hovedfunn. Se samlet oversikt av hovedfunnene her!

1. Hvilken betydning har forankring?

Forankring er grunnleggende for å skape strukturer og gode rammebetingelser for kommunal innsats mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge. Det skaper også felles eierskap og en solid plattform for helhetlig kommunal innsats. Det er det behov for når familier med lavinntekt ofte står overfor sammensatte utfordringer som krever samarbeid fra ulike aktører over tid.

68 prosent av kommunene oppgir at de har forankret arbeidet med å sikre deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge uavhengig av familiens sosiale og økonomiske situasjon. De fleste forankrer dette arbeidet i ulike tematiske planer, slik som planer om levekår, fritid, idrett, folkehelse, oppvekst m.m.

Kommuner med forankret arbeid i lokale planer eller strategier oppgir å ha flere direkte inkluderende tiltak rettet mot barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter. Blant dem oppgir 75 prosent å tilby økonomisk støtte- eller tilskuddsordning, i motsetning til 49 prosent av dem uten forankring. Undersøkelsen indikerer også at forankring kan påvirke kommunenes evne til å tilrettelegge for deltakelse blant barn og unge med funksjonsnedsettelse  på lik linje med jevnaldrende: 67 prosent av de forankrede kommunene tilbyr dette, sammenlignet med 37 prosent av dem uten.

Bildet viser hvordan forankring av arbeidet kan ha betydning for hvilke direkte tiltak kommunene har for å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter.

2. Tydelig kontaktperson i kommunen

Gjennom nærmere 100 kommunesamarbeid har ALLEMED erfart betydningen av at det er tydelig hvem som er kontaktperson for frivilligheten i kommunen og arbeider med å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter. Kommuner løfter at kontaktpunktet burde være tverrgående, slik at både kommunen og frivillige vet hvem de skal henvende seg til. Samtidig har kontaktpersonen oversikt over kommunens fritidstilbud og muligheten til å tilby økonomisk støtte til familier som trenger det for å sikre deltakelse for barna.

I undersøkelsen oppgir 78 prosent at det finnes en kommunal kontaktperson. Av de kommunene med kontaktperson, oppgir 3 av 4 å ha en støtte- eller tilskuddsordning for å dekke utgifter knyttet til barns deltakelse i fritidsaktiviteter, sammenlignet med 34 prosent blant dem uten kontaktperson. Dette kan tyde på at det er svært viktig å ha en slik kontaktperson på plass.

Bildet viser hvilke direkte tiltak for inkludering kommunene har med utgangpunkt i om de har en kontaktperson eller ikke.

3. Regelmessige tverretatlige samarbeidsmøter

Koordinerte og helhetlige tjenestetilbud er avgjørende for å sikre reell deltakelse for alle barn og unge. I møte med flere kommuner erfarer ALLEMED betydningen av samarbeid på tvers av etater for å arbeide helhetlig og godt med inkludering i fritidsaktiviteter og bygge ned barrierer for deltakelse.

Litt over halvparten av kommunene som har svart på undersøkelsen oppgir at de har regelmessige tverretatlige samarbeidsmøter om barn og unges fritid. I tillegg opplyser 40 prosent at de har slike møter, men at de ikke forekommer regelmessig.

Undersøkelsen indikerer at regelmessige tverretatlige møter har flere fordeler for inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter. Blant kommunene med regelmessige møter har 83 prosent en kontaktperson, sammenlignet med 54 prosent uten. 77 prosent av kommunene med regelmessige møter oppgir å ha en økonomisk støtte- eller tilskuddsordning, sammenlignet med 39 prosent av kommunene som ikke har det. Undersøkelsen indikerer tydelig hvordan regelmessige tverretatlige møter kan ha betydning for tilrettelegging, spesielt for at barn og unge med funksjonsnedsettelser kan delta i fritidsaktivitet på lik linje med jevnaldrende. 64 prosent med slike møter tilbyr dette, mot 23 prosent uten.

Bildet viser hvilke direkte tiltak for inkludering kommunene har med utgangpunkt i om de har regelmessige tverretatlige møter eller ikke.

4. Reell medvirkning fra barn og unge på egen fritid

Barnekonvensjonen og Fritidserklæringen er tydelig på at alle barn og unge har rett til å få sin stemme hørt, og at de skal involveres og ha innflytelse over sin lek og deltakelse i fritidsaktiviteter. Medvirkning innebærer at barn og unge kan uttrykke seg, bli lyttet til, og bruke sin egen kunnskap og erfaring for å påvirke saker som angår deres liv og fremtid. God medvirkning kan gi kommunene bedre utgangspunkt til å prioritere barns behov og ønsker i utviklingen av fritidsarenaen.

3 av 4 oppgir at det finnes rutiner for at barn og unges stemmer inkluderes i beslutninger og vurderinger som angår deres fritid og barrierer for deltakelse. 26 prosent oppgir at de enten mangler rutiner for dette eller er i aktiv utvikling av gode rutiner, dette på tross av at alle kommuner er lovpålagt å ha et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan.

ALLEMED Ung er et konkret verktøy ungdommer selv kan bruke for å diskutere barn og unges rett til lek og fritid og barrierer for deltakelse. Vil du vite mer? Les mer om medvirkningsverktøyet ALLEMED Ung her!

Bilde fra ALLEMED-konferansen 2023 av Barne- og familieminister Kjersti Toppe sammen med noen av ungdommene som var med å utvikle ALLEMED Ung. Fra venstre: Benjamin, Lovise, Jan Roald, Kjersti Toppe, Selma, Erik, Lina og Mats

5. Økonomiske støtte- og tilskuddsordninger - Lik deltakelse for alle?

Kontingent, utstyr og turer og arrangement, det koster å delta i fritidsaktiviteter. 2 av 3 kommuner oppgir at det finnes økonomiske støtte- eller tilskuddsordninger i kommunen, for å hindre at økonomi utgjør en barriere for deltakelse. 40 prosent rapporterer at kommunen dekker medlemsavgift for fritidsaktiviteter som tilbys av frivillige lag og organisasjoner, og omtrent 1 av 4 oppgir å dekke reiseutgifter eller ekstrautgifter for aktiviteter. 1 av 3 kommuner som svarte på undersøkelsen oppgir at de ikke har en slik ordning i kommunen.

Hvordan hindre at økonomi blir en barriere for barns deltakelse lokalt? Det finnes flere kloke måter å dekke kostnadene på og flere støtte- og tilskuddsordninger som kan hjelpe deg videre i arbeidet med å få alle med, slik at barn likevel kan delta. Bli inspirert av ALLEMED sin idébank!

Les mer om økonomisk støtte til deltakelse her!  

Les mer om konkrete støtte- og tilskuddsordninger her!

6. Informasjon og en god aktivitetsoversikt

En oppdatert og helhetlig oversikt over tilgjengelige tilbud kan bidra til å synliggjøre, formidle og inkludere barn og unge i aktivitetstilbudet som finnes. ALLEMED erfarer i møter med kommunene at det kan være en utfordring å utvikle en god og oppdatert oversikt over lokale aktivitetstilbud.  

36 prosent oppgir i undersøkelsen at det finnes en lett tilgjengelig og oppdatert oversikt over lokale aktivitetstilbud, og beskrivelse av hva det innebærer å delta. Nærmere 63 prosent svarer at de enten ikke har eller jobber aktivt med å lage en slik oversikt.

Hvor lett er det å få oversikt over hvilke aktivitetstilbud som finnes for barn og unge i kommunen? Les ALLEMED sine beste tips til å utvikle en god aktivitetsoversikt her!

Bilde fra panelsamtalen under vårt arrangement på Arendalsuka 2023. F.v.: Margrete Bjørge Katanasho (LNU), Erik Kruse (Fredrikstad kommune), Mona Waarieh (Tøyenakademiet) og Kjersti Tubaas (Norges Musikkorpsforbund).  Foto: Birgitte Heneide.

7. Tilrettelegging for barn og unge med funksjonsnedsettelse

Barn og ungdom med funksjonsnedsettelser og kroniske diagnoser deltar mindre i fritidsaktiviteter sammenlignet med jevnaldrende.  Dette skyldes ofte utilgjengelige plattformer, noe som kan ha negativ innvirkning på deres helse og livskvalitet.

23 prosent oppgir at det tilrettelegges for deltakelse i valgfri fritidsaktivitet med jevnaldrende uavhengig av funksjonsevne, og 34 prosent som tilrettelegger for deltakelse i utvalgte aktiviteter. Nærmere 1 av 5 kommuner oppgir at de ikke tilrettelegger for dette.

Undersøkelsen viser at visse strukturelle tiltak kan påvirke tilretteleggingen for deltakelse blant barn og unge med funksjonsnedsettelser. Av kommunene med regelmessige tverretatlige samarbeidsmøter, oppgir 2 av 3 at de legger til rette for likeverdig deltakelse uavhengig av funksjonsevne, i motsetning til 23 prosent uten slike møter. Videre oppgir 67 prosent av kommunene som har forankret arbeidet med inkludering av alle barn og unge i fritidsaktiviteter, at de også tilrettelegger for deltakelse blant barn og unge med funksjonsnedsettelser. Dette sammenlignet med 37 prosent uten forankring.

Hvordan kan din kommune forbedre inkluderingen av barn og unge med funksjonsnedsettelser og identifisere barrierer for deltakelse? Unge funksjonshemmede tilbyr kompetanseheving gjennom Barrierefri fritid-programmet for bedre tilrettelegging. Les mer om Barrierefri fritid her! Redd Barna og Norges Handikapforbund (NHF) har undersøkt hvordan norske kommuner tilrettelegger for deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Lær mer om prosjektet her!

Ingen fasit, men flere svar!

ALLEMED har samarbeidet med nærmere 100 kommuner og organisasjoner, og har erfart at mange etterspør konkrete eksempler på hvordan inkludering kan gjøres i praksis, og at mange ønsker å dele erfaringer og lære av hverandre. ALLEMED erfarer at det ikke finnes et konkret fasitsvar på hva en kommune bør gjøre. Det vi håper er at Inkluderendefritid kan bidra til å gi de av oss som jobber med barn og unges fritid en mulighet til å ta kontakt med hverandre og bli inspirert på tvers av kommunegrenser.

Lansering av nye tall 2023 under Arendalsuka 2023

ALLEMED på vegne av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU), arrangerte i samarbeid med Frivillighet Norge og KS et arrangement under Arendalsuka 2023 “Få flere unge med i frivillige organisasjoner”. Her ble blant annet de nye tallene fra undersøkelsen tilknyttet inkluderendefritid.no presentert. Les mer og se opptak av arrangementet her!

Vi ser frem til å fortsette arbeidet med dette kartleggingsverktøyet, og ikke minst til videre samarbeid med kommuner og organisasjoner for å sikre Fritidserklæringens mål.

Har ikke din kommune svart på undersøkelsen? Det vil bli en ny utsendelse i starten av 2024. Følg med og hold deg oppdatert på våre hjemmesider og vår Facebookside!  

Har du noen spørsmål om undersøkelsen? Send oss en e-post på kontakt@allemed.no, så finner vi ut av det!

Relaterte artikler

Lansering av Inkluderendefritid.no

Tilbake til alle nyheter

Les mer

No items found.
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.