Røde Kors: "Psykt Ensom"

Illustrasjon: Ungdom med lukkede øyne omsluttes av en stram og oransje hette
Illustrasjon: Kathrine Kristiansen
Mange har vært rammet av ensomhet under pandemien. Likevel er det barn og unge som rammes hardest.

Når barn og unge faller utenfor det sosiale nettverket, slik som ved manglende deltagelse i organiserte fritidsaktiviteter, kan det få konsekvenser. En ny rapport viser at hele 7 av 10 ungdommer er ensomme. I konkrete tall betyr det 180.000 ensomme ungdommer.

I rapporten “Psykt Ensom” gir Røde Kors sine anbefalinger til norske myndigheter om å ta barn og unges psykiske helse på alvor. Anbefalingene tar utgangspunkt i de unges egne stemmer, og vektlegger blant annet at tilgjengeligheten til fritidsaktiviteter må styrkes.

Flertallet har nedskalert eller sluttet i aktivitet

Under koronapandemien oppgir de fleste ungdommene Røde Kors har snakket med at de har nedskalert eller sluttet med ulike fritidsaktiviteter som de drev med fast før korona. 72 prosent av de spurte ungdommene oppgir at de pleide å delta på jevnlige fritidsaktiviteter før pandemien. Seks av ti som drev med trening eller idrett har nedskalert eller sluttet med aktiviteten under pandemien, det samme gjelder for åtte av ti som deltok i en forening, og åtte av ti på fritidsklubb.

Tilbudet må styrkes

Flere av de spurte ungdommene som har sluttet med organiserte aktiviteter oppgir at det hadde vært bedre om de fortsatte lengre, gjerne også på ungdomskolen og videregående. Fritidsarenaer som idrett, fritidsaktiviteter og frivillig engasjement fremheves av ungdommene som viktige gjennom oppveksten og at det bør rettes fokus mot å legge mer til rette for at ungdom kan bli værende på disse arenaene lengre.

- “Jeg tror mye er gjort hvis man klarer å holde ungdom aktive gjennom de aktivitetene de driver med lenger. Jeg mistet mye av det sosiale når jeg sluttet på fotball, men jeg hadde ikke energi til å fortsette. Angrer kanskje litt på det i dag, men det ble vanskelig å kombinere med så mye skole. Jente, 18 år”

Tydelig oppfordring

Tilgangen på fritidsaktiviteter er fremdeles varierende og ujevnt fordelt. Rapporten peker på økonomi som en tydelig barriere for deltakelse.

31 av ungdommene Røde Kors har snakket med understreker behovet for flere åpne, gratis møteplasser og mener at dette er et viktig tiltak for å forebygge ensomhet. Stat og kommune har ansvar for å sikre barn og unges rett til deltakelse, men frivilligheten har også en viktig rolle. Røde Kors påpeker at det må gjøres noe med de økonomiske rammevilkårene: Det er bekymringsfullt at antall kommunale fritidsklubber reduseres, og at det ikke settes av nok penger til gratis møteplasser i regi av frivilligheten.

- “Samfunnet bør ha tilbud for alle barn og sikre at fritidsaktiviteter er flinkere å inkludere alle barn. Det er viktig med bredde i tilbudet, og høy grad av inkludering. Organisasjoner og det offentlige bør ha tettere og mer strukturert samarbeid, slik at mulighetene som ligger i frivillige organisasjoner blir brukt på best mulig måte. Ensomhet bør avhjelpes gjennom mestring, aktiviteter og sosial kontakt. Alle må kjenne seg betydningsfulle!” - Helsesykepleier Ann Karin Swang, leder for helsesykepleierne i Norsk sykepleierforbund

Les hele rapporten til Røde Kors her.

Tilbake til alle nyheter

Les mer