Nasjonale indikatorer på kommuners arbeid med Fritidserklæringen

Illustrasjonsbilde
Postmottak i alle kommuner har i januar mottatt en e-post titulert til rådmann om nasjonale indikatorer på arbeidet med Fritidserklæringen.

ALLEMED har over en lengre periode gjort oss noen nyttige erfaringer med hvordan Fritidserklæringen best realiseres i den enkelte kommune. I vårt arbeid med å bidra inn med målrettede verktøy for å inkludere alle barn og unge inn i fritidsaktiviteter, har vi i inneværende prosjektperiode utviklet 9 aktuelle spørsmål til alle kommuner; 9 indikatorer som måler i hvilken grad kommuner arbeider i tråd med Fritidserklæringen lokalt.


Nasjonalt verktøy

Indikatorene har blitt utviklet med innspill fra kommuner, frivillige organisasjoner og nettverket som har signert Fritidserklæringen nasjonalt. Forskningssenteret Fafo har fulgt og bistått tett gjennom hele prosessen. Svarene skal gjøre det mulig for kommuner å kartlegge hvordan de selv - og andre - arbeider opp mot Fritidserklæringen, og nå ut for inspirasjon og samarbeid for å sette i gang med lokale tiltak. Resultatene presenteres på et digitalt norgeskart som viser status for arbeidet med Fritidserklæringen i alle landets kommuner. En ALLEMED-Håndbok er under utvikling som skal kunne tas i bruk i arbeidet med å implementere Fritidserklæringen lokalt - hold deg oppdatert!


Har din kommune sendt inn svar?

Postmottak i alle kommuner har i januar mottatt en e-post titulert til rådmann om nasjonale indikatorer på arbeidet med Fritidserklæringen. For å kunne presentere en god oversikt til dere, er vi avhengig av svar fra alle kommuner. Forhør deg gjerne med ansvarlige i din kommune og dobbeltsjekk om dere har sendt inn deres svar! 


Hensyn som må tas

Det finnes ingen universell fasit for nøyaktig hva en kommune bør gjøre for å sikre at alle barn og unge inkluderes i organiserte fritidsaktiviteter. Det er likevel grunn til å anta at noen grunnleggende elementer må være på plass. For eksempel vil det være vanskelig å tenke seg at arbeid skal lykkes uten en form for politisk forankring, velfungerende samhandling mellom ulike aktører, kartlegging av deltakelse og barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter, medvirkning av barn og unge eller direkte tiltak. Det er status (og etter hvert utvikling) for denne typen forhold og tiltak vi ønsker å måle ved hjelp av indikatorsettet. 

I tillegg til utvelgelse av overordnede tema, er det også tatt hensyn til at indikatorene er relevante for alle kommuner - både små distriktskommuner og store byer. Det har også blitt lagt vekt på å inkludere indikatorer som i størst mulig grad kan måles på en presis og objektiv måte.

9 indikatorer

Følgende 9 indikatorer har blitt utarbeidet og er sendt ut til alle kommuner:

Indikator 1: Er kommunens arbeid med å legge til rette for at alle barn og unge kan delta i fritidsaktivitet uavhengig av familiens sosiale og økonomiske situasjon forankret i kommunens planverk eller strategier?

Indikator 2: Har kommunen en vedtatt frivillighetspolitikk eller utarbeidet frivillighetsmelding/plan? [Tall hentes inn fra Frivillighet Norge.]

Indikator 3: Finnes det tverretatlige samarbeidsmøter i kommunen der man diskuterer utfordringer og felles løsninger for inkludering av barn og unge som faller utenfor deltakelse i fritidsaktivitet?

Indikator 4: Finnes det en person/rolle i kommunen som kan kontaktes dersom man støter på utfordringer eller er bekymret for at barn hindres fra å delta i fritidsaktivitet (f.eks. frivillighetskoordinator, fritidsrådgiver)?

Indikator 5: Har kommunen etablert rutiner for at barn og unges stemmer inkluderes i beslutninger og vurderinger som angår deres fritid og barrierer for deltakelse?

Indikator 6: Finnes det en utlånsordning for utstyr til fritidsaktiviteter (utstyrsbank, utlånssentral el.l.) i din kommune?

Indikator 7: Finnes det en lett tilgjengelig og oppdatert oversikt (nettside, app, brosjyre eller lignende), med informasjon om tidspunkt, sted og kostnader, for alle aktivitetstilbud som finnes for barn og unge i kommunen?

Indikator 8: Har kommunen enkle og ubyråkratiske støtte- eller tilskuddsordninger for å dekke kontingent, reiseutgifter eller andre ekstrautgifter for barns deltakelse i fritidsaktiviteter? [For eksempel en ordning som ikke krever dokumentasjon av inntekt eller ikke er refusjonsbasert.]

Indikator 9: Tilrettelegger kommunen for at barn og unge med funksjonsnedsettelser kan delta i fritidsaktivitet på lik linje med jevnaldrende?

Tilbake til alle nyheter

Les mer

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.