Koordineringsgruppens 11. statusrapport

Regjeringens koordineringsgruppe har lansert sin 11. statusrapport: “Prisen tiltakene koster våre barn og unge begynner å bli betydelig.”

Koordineringsgruppen gir igjen uttrykk for stor bekymring over hvilke konsekvenser strenge smitteverntiltak, som har vart over lengre tid, har for sårbare barn og unge.

Det presiseres at spesielt utsatte familier og deres barn bærer en stor del av tiltaksbyrden, og at disse i mindre grad løftes fram i debatten rundt smitteverntiltakenes forholdsmessighet. En utilsiktet konsekvens av begrensningene er en betydelig forverring av livskvaliteten og den psykiske helsen hos barn og unge. Prisen tiltakene koster våre barn og unge begynner å bli betydelig. 

På bakgrunn av erfaringer fra tjenestene og fra tilbakemeldinger fra bruker- og interesseorganisasjoner, rapporterer koordineringsgruppen om en særskilt stor bekymring for barn og unges psykiske helse. Ensomhet og isolasjon kan ramme ungdom særlig hardt og kan ha ført til at flere har utviklet psykiske plager under pandemien. I tillegg har ungdom som tidligere har hatt psykiske utfordringer, fått disse forsterket under pandemien. Fokus rettes også mot ungdom som kan være henfallen til kriminelle miljøer, og mot manglende alternative tilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Koordineringsgruppen vurderer det derfor som mer hensiktsmessig at ungdom som rammes, også i områder med vedvarende høyt smittenivå, kan møtes på fritiden, i idretten, på fritidsklubber og andre aktiviteter på en måte som er smittevernsfaglig forsvarlig og hvor eventuell smitte er sporbar. 

Les hele rapporten her.

Tilbake til alle nyheter

Les mer