Koordineringsgruppens 11. statusrapport

Regjeringens koordineringsgruppe har lansert sin 11. statusrapport: “Prisen tiltakene koster våre barn og unge begynner å bli betydelig.”

Koordineringsgruppen gir igjen uttrykk for stor bekymring over hvilke konsekvenser strenge smitteverntiltak, som har vart over lengre tid, har for sårbare barn og unge.

Det presiseres at spesielt utsatte familier og deres barn bærer en stor del av tiltaksbyrden, og at disse i mindre grad løftes fram i debatten rundt smitteverntiltakenes forholdsmessighet. En utilsiktet konsekvens av begrensningene er en betydelig forverring av livskvaliteten og den psykiske helsen hos barn og unge. Prisen tiltakene koster våre barn og unge begynner å bli betydelig. 

På bakgrunn av erfaringer fra tjenestene og fra tilbakemeldinger fra bruker- og interesseorganisasjoner, rapporterer koordineringsgruppen om en særskilt stor bekymring for barn og unges psykiske helse. Ensomhet og isolasjon kan ramme ungdom særlig hardt og kan ha ført til at flere har utviklet psykiske plager under pandemien. I tillegg har ungdom som tidligere har hatt psykiske utfordringer, fått disse forsterket under pandemien. Fokus rettes også mot ungdom som kan være henfallen til kriminelle miljøer, og mot manglende alternative tilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Koordineringsgruppen vurderer det derfor som mer hensiktsmessig at ungdom som rammes, også i områder med vedvarende høyt smittenivå, kan møtes på fritiden, i idretten, på fritidsklubber og andre aktiviteter på en måte som er smittevernsfaglig forsvarlig og hvor eventuell smitte er sporbar. 

Les hele rapporten her.

Tilbake til alle nyheter

Les mer

9
.
2
.
2021

Koordineringsgruppens 11. statusrapport

Regjeringens koordineringsgruppe har lansert sin 11. statusrapport: “Prisen tiltakene koster våre barn og unge begynner å bli betydelig.”

Koordineringsgruppen gir igjen uttrykk for stor bekymring over hvilke konsekvenser strenge smitteverntiltak, som har vart over lengre tid, har for sårbare barn og unge.

Det presiseres at spesielt utsatte familier og deres barn bærer en stor del av tiltaksbyrden, og at disse i mindre grad løftes fram i debatten rundt smitteverntiltakenes forholdsmessighet. En utilsiktet konsekvens av begrensningene er en betydelig forverring av livskvaliteten og den psykiske helsen hos barn og unge. Prisen tiltakene koster våre barn og unge begynner å bli betydelig. 

På bakgrunn av erfaringer fra tjenestene og fra tilbakemeldinger fra bruker- og interesseorganisasjoner, rapporterer koordineringsgruppen om en særskilt stor bekymring for barn og unges psykiske helse. Ensomhet og isolasjon kan ramme ungdom særlig hardt og kan ha ført til at flere har utviklet psykiske plager under pandemien. I tillegg har ungdom som tidligere har hatt psykiske utfordringer, fått disse forsterket under pandemien. Fokus rettes også mot ungdom som kan være henfallen til kriminelle miljøer, og mot manglende alternative tilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Koordineringsgruppen vurderer det derfor som mer hensiktsmessig at ungdom som rammes, også i områder med vedvarende høyt smittenivå, kan møtes på fritiden, i idretten, på fritidsklubber og andre aktiviteter på en måte som er smittevernsfaglig forsvarlig og hvor eventuell smitte er sporbar. 

Les hele rapporten her.

Les saken
26
.
1
.
2021

Koordineringsgruppens 10. statusrapport

Regjeringens koordineringsgruppe for tjenester til sårbare barn og unge under covid-19-pandemien har lansert sin 10. statusrapport.

Det rapporteres om utbredt bekymring blant organisasjoner over den langvarige nedstenging av fritidsaktiviteter.

Organisasjoner frykter at et redusert fritidstilbud kan føre til at det samlet sett blir færre voksne til å fange opp barn som har det vanskelig, og at ungdom fra vanskeligstilte familier har større sjanse for å oppsøke belastede miljøer. Organisasjoner melder også om frafall i aktiviteter blant barn og unge med funksjonshemninger, og om ensomhet og psykiske plager - spesielt blant ungdom.

Koordineringsgruppen melder om en særskilt oppdatering om pandemiens konsekvenser for fritidstilbudet til barn og unge i en senere rapport. Organisasjoner bes komme med innspill innen 4. februar. Les hele rapporten her eller se alle rapporter her.

Les saken