Ferske tall på hvordan kommunene oppgir å jobbe med barn og unges fritid er på vei!

Illustrasjon av norgeskartet i bakgrunnen, men flere ulike nyanser av fargen blå/grønn på forskjellige kommuner. Det er en tekstboks i forgrunnen med teksten: inkluderendefritid.no
Kart som viser hvilke kommuner som har svart på undersøkelsen inkluderendefrititd.no
Postmottak i alle kommuner mottok tidlig i mars en e-post om en nasjonal undersøkelse på arbeidet med Fritidserklæringen.

Totalt har nærmere 80 prosent av alle kommuner i Norge svart på denne undersøkelsen. Er din kommune blant de resterende 20 prosentene som ikke har svart? Da har du muligheten nå!

Undersøkelsen 2024

I mars 2024 ble spørreundersøkelsen knyttet til inkluderendefritid.no på nytt sendt ut! Den ble sendt ut til alle kommuner i Norge for å kartlegge deres arbeid med å nå Fritidserklæringens mål lokalt. Fritidserklæringen har som mål at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i en organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosioøkonomiske status. Denne undersøkelsen har tidligere blitt sendt ut i to omganger, i 2021, og deretter i 2023.

Sett deg gjerne inn i tidligere svar og se på utviklingen som er gjort! Sjekk ut tallene fra inkluderendefritid.no her!

Har din kommune sendt inn svar?

Postmottak i alle kommuner har i mars mottatt en e-post om den nasjonale spørreundersøkelsen knyttet til kommuners arbeid med Fritidserklæringen. For å kunne presentere en god og helhetlig oversikt, er vi avhengig av svar fra alle kommuner. Forhør deg gjerne med ansvarlige i din kommune og dobbeltsjekk om dere har sendt inn deres svar!

Dersom du er usikker på om din kommune har svart? Ikke nøl med å kontakt oss på kontakt@allemed.no - så finner vi ut av det!

Hvordan jobber kommunene med realisering av Fritidserklæringen?

Inkluderendefritid.no er en nasjonal kartlegging av kommuners arbeid med fritidserklæringen lokalt. Undersøkelsen gir dermed en indikasjon på hvordan kommunene jobber med inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter.

Det overordnede målet med Inkluderendefritid.no er å løfte kommuners innsats og oppfordre til samarbeid på tvers av sektorer, kommunegrenser og satsingsområder. Undersøkelsen gir også indikatorer på ulike suksessfaktorer for kommuner som jobber godt med inkludering.

Er du nysgjerrig på hvordan din kommune eller deres nabokommune jobber med å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter? Resultatene fra undersøkelsen blir tilgjengelige fortløpende i et digitalt norgeskart. Sjekk ut inkluderendefritid.no her! Foreløpig kan du se tallene fra 2021 og 2023.

Nytt i undersøkelsen fra 2024

Fra 2024 har det blitt inkludert et ekstra spørsmål som handler om kommunene har utarbeidet en lokal fritidserklæring. Undersøkelsen gir også kommunene mulighet til å legge ved sin lokale fritidserklæring. De lokale fritidserklæringene som sendes inn, vil tilgjengeliggjøres på inkluderendefritid.no fortløpende.

Er du nysgjerrig på hva lokal fritidsklæring er? Les mer her!

NDFU har også utarbeidet en mal for lokal fritidserklæring. Se malen for lokal fritidserklæring her!

Dersto mørkere farge på kartet, jo mer helhetlig rapporterer kommunene at de jobber med realisering av Frititderklæringens mål.

Utvikling av spørreundersøkelsen inkluderendefritid.no

Organisasjonsnettverket Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) har utviklet et sett med 9 indikatorer (10 indikatorer per 2024) som måler i hvilken grad kommuner arbeider i tråd med Fritidserklæringen. NDFU bidrar aktivt til realisering av Fritidserklæringen gjennom prosjektet ALLEMED, og har gjort seg nyttige erfaringer med hvordan Fritidserklæringen best realiseres i den enkelte kommune. Utviklingen av indikatorene er et nasjonalt prosjekt som er gjennomført i samarbeid med forskningssenteret Fafo og er støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Indikatorene har blitt utviklet med innspill fra kommuner, frivillige organisasjoner og nettverket som har signert Fritidserklæringen nasjonalt. Svarene skal gjøre det mulig for kommunene å kartlegge hvordan de selv og andre arbeider opp mot Fritidserklæringen, og nå ut for inspirasjon og samarbeid. Les mer om prosessen i utvikling av indikatorene her!

10 indikatorer

Følgende 10 indikatorer har blitt utarbeidet og er sendt ut til alle kommuner:

  1. Er kommunens arbeid med å legge til rette for at alle barn og unge kan delta i fritidsaktivitet uavhengig av familiens sosiale og økonomiske situasjon forankret i kommunens planverk eller strategier?
  2. Finnes det tverretatlige samarbeidsmøter i kommunen der man diskuterer utfordringer og felles løsninger for inkludering av barn og unge som faller utenfor deltakelse i fritidsaktivitet?
  3. Finnes det en person/rolle i kommunen som kan kontaktes dersom man støter på utfordringer eller er bekymret for at barn hindres fra å delta i fritidsaktivitet (f.eks. frivillighetskoordinator, fritidsrådgiver)?
  4. Har kommunen etablert rutiner for at barn og unges stemmer inkluderes i beslutninger og vurderinger som angår deres fritid og barrierer for deltakelse?
  5. Finnes det en utlånsordning for utstyr til fritidsaktiviteter (utstyrsbank, utlånssentral el.l.) i din kommune?
  6. Finnes det en lett tilgjengelig og oppdatert oversikt (nettside, app eller lignende), med informasjon om tidspunkt, sted og kostnader, for alle aktivitetstilbud som finnes for barn og unge i kommunen?
  7. Har kommunen enkle og ubyråkratiske støtte- eller tilskuddsordninger for å dekke kontingent, reiseutgifter eller andre ekstrautgifter for barns deltakelse i fritidsaktiviteter?
  8. Tilrettelegger kommunen for at barn og unge med funksjonsnedsettelser kan delta i fritidsaktivitet på lik linje med jevnaldrende?
  9. Har din kommune en helhetlig frivillighetspolitikk?
  10. Har din kommune utarbeidet en lokal fritidserklæring?

Har du noen spørsmål om undersøkelsen? Send oss en e-post på kontakt@allemed.no, så finner vi ut av det!

Relaterte artikler

Nye tall på hvordan kommunene oppgir å jobbe med barn og unges fritid (2023)

Lansering av Inkluderendefritid.no (2022)

Nasjonale indikatorer på kommuners arbeid med Fritidserklæringen (2021)

Tilbake til alle nyheter

Les mer

No items found.
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.