Mal lokal fritidserklæring

Her er malen for hvordan lokal fritidserklæring kan utformes.
Illustrasjon: Gruppe ungdommer i ulike sport- og kulturaktiviteter
Åpne PDF »
Målet med malen for lokal fritidserklæring er å sikre et godt samarbeid på tvers av kommune, frivillighet og næringsliv, samt medvirkning fra barn og unge knyttet til arbeidet med inkludering i fritidsaktiviteter.

Malen på lokal fritidserklæring er basert på den nasjonale Fritidserklæringen. Den kan være et nyttig verktøy for å konkretisere og forankre den nasjonale fritidserklæringen lokalt i egen kommune. Malen kan brukes som støtteverktøy og gir råd og veiledning om hvilke områder som bør prioriteres gjennom arbeidet.
1

Forside

Gjerne bruk samme forside som den nasjonale fritidserklæringen, slik at det blir en tydelig sammenheng mellom den nasjonale og lokale fritidserklæringen.

2

Lokal visjon

Her kan hver kommune utforme sin visjon for å sikre barns rett til lek og fritid, som forpliktet av artikkel 31 i barnekonvensjonen.

Denne teksten trenger ikke være så lang, men kan si noe om hva kommunen ønsker å oppnå med den lokale fritidserklæringen.

Eksempel:

 1. Alle med i XX kommune.
 2. [KORT UTFYLLENDE TEKST OM HVA KOMMUNEN ØNSKER Å OPPNÅ]
3

Utforming av egen plan

Her kan hver kommune utforme sin egen plan for hvordan de i praksis skal oppfylle fritidserklæringen. Under er en liste med aspekter som kan være lurt å ha reflektert rundt. Tekstene i grått er en hjelp til hvordan arbeidet kan gjøres, men skal erstattes av kommunens egne spesifikke planer når fritidserklæringen skrives lokalt.

Vi er derfor enige om:

 • Forankring: Arbeidet med å legge til rette for at alle barn og unge kan delta i fritidsaktivitet uavhengig av familiens sosiale og økonomiske situasjon kan forankres i kommunens planverk/strategier. For å sikre at hele kommunen står bak fritidserklæringen kan den vedtas i kommunestyret.
 • Medvirkning: Gjennom etablerte rutiner kan ulike barn og unges stemmer inkluderes i beslutninger og vurderinger som angår deres fritid og barrierer for deltakelse. Kommunen er etter kommuneloven forpliktet til å ha et ungdomsråd.
 • Helhetlig frivillighets- og fritidspolitikk: Det kan, i samarbeid med frivilligheten, utarbeides en kommunal frivillighetspolitikk for å sikre utviklingen i den lokale frivilligheten.
 • Utlånsordninger: Det kan etableres eller sørge for drift til utlånsordning for utstyr til fritidsaktiviteter i kommunen.
 • Informasjon om aktivitetstilbud: Det kan legges til rette for lett tilgjengelig og oppdatert oversikt over aktivitetstilbud som finnes for barn og unge i kommunen, med informasjon om tidspunkt,sted og kostnader. Kommunen kan bruke sine informasjonskanaler til å vise frem aktivitetstilbudene.
 • Støtte- og tilskuddsordninger: Det kan etableres enkle og ubyråkratiske ordninger for å kunne dekke kontingent, reiseutgifter, utstyr eller andre kostnader for enkelt barns deltakelse i fritidsaktiviteter. Kommunen kan bruke sine informasjonskanaler til å vise frem de støtte- og tilskuddsordningene som er tilgjengelige for kommunens innbyggere.
 • Tilrettelegging og universell utforming: Det kan gjøres tiltak for å sikre at fritidsaktiviteter er tilgjengelig for barn og unge uavhengig av funksjonsevne. Informasjon om fritidsaktiviteter kan gjøres tilgjengelig på flere språk, der dette er nødvendig for å nå ut til alle familier.
 • Tilgang på lokaler: Det kan legges til rette for at lokaler er tilgjengelige,slik at frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner har mulighet til å låne universelt utformede offentlige lokaler på en ubyråkratisk og enkel måte.
 • Tilgjengelige åpne møteplasser: Det kan også legges til rette for tilgjengelige, gratis og universelt utformet møteplasser,som fritidsklubber, der barn og unge kan møtes.
 • Aktiviteter i barns nærmiljø: Det kan gjøres tiltak for å bidra til at det finnes aktiviteter der barn bor, også utenfor sentrumsområder.
 • Oppfølging av barn som er i risiko for å ikke delta: Det kan etableres samarbeid mellom kommunen og frivilligheten om oppfølging av barn som er i risiko for å ikke delta. Dette kan inkludere skole, NAV, helsestasjoner og andre relevante instanser.
 • Transport: For å unngå at transport er en barriere for deltakelse i fritidsaktiviteter, kan det gjøres tiltak for at transport er tilpasset barn og unges behov og ønsker.
4

Organisering og oppføling av lokal fritidserklæring

Her kan kommunen definere hvordan oppfølging av avtalen skal være organisert. Det anbefales at kommunen definerer rutiner for å sikre involvering av de forskjellige partene. Få inn konkret hvilke aktører fra kommunen og frivilligheten som bør sitte i de ulike gruppene.

Under er eksempel på hvordan dette kan gjøres basert på oppfølgingsmekanismene for den nasjonale fritidserklæringen, men kommunen står fritt til å utforme dette selv.

Lokal erklæringsgruppe

Partene som har inngått fritidserklæringen på lokalt nivå, utgjør den lokale erklæringsgruppen.

Erklæringsgruppen har ansvar for å vurdere status for arbeidet med å realisere målet om fritidsaktiviteter for alle barn og unge. Erklæringsgruppen skal utforme forslag til retning for arbeidet og forankre dette i egne virksomheter.

Følgende har signert erklæringen i vår kommune: [SETT INN ERKLÆRINGSPARTENE]

Det er erklæringsgruppen selv som beslutter om nye organisasjoner skal gis plass i gruppen, og eventuelt hvilke organisasjoner.

Det holdes minst ett møte per år.

(I denne gruppen bør det sitte representanter på ledernivå for de som har signert erklæringen)


Lokal arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen følger opp arbeidet med den lokale fritidserklæringen mellom møtene i erklæringsgruppen. I arbeidsgruppen bør partene møte med representanter som er involvert i den daglige oppfølgingen av tiltak som inngår i den lokale fritidserklæringen. I tillegg kan gruppen knytte til seg andre aktuelle aktører..

Deltakelsen skal være basert på egeninteresse og skal stå for egen kostnad. Den sentrale verdien som skal ligge til grunn for samarbeidet er gjensidig nytte og kompetansedeling.

Det holdes minst tre møter i året.

Sekretariat

XX [En avdeling/funksjon i kommunen, eller annen relevant aktør] fungerer som sekretariat for arbeidet med oppfølging av den lokale fritidserklæringen. Dette inkluderer organisering av møter i erklæringsgruppe og arbeidsgruppe. Det kan utarbeides enkle resultatmål for

arbeidet med den lokale fritidserklæringen.

5

Parter

Her kan alle parter som slutter seg til den lokale fritidserklæringen signere. Aktører fra kommunen, frivillige lag og foreninger, næringslivet m.m.

PARTER I XX KOMMUNE SIN FRITIDSERKLÆRING (signaturer)

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.