ALLEMED på Arendalsuka 2023!

En panelleder står til venstre på scenen, omgitt av tre andre deltakere. De står foran et publikum, og på bakveggen vises en opplyst PowerPoint-presentasjon som støtter diskusjonen
Bilde fra panelsamtalen under vårt arrangement på Arendalsuka 2023. F.v.: Margrete Bjørge Katanasho (LNU), Erik Kruse (Fredrikstad kommune), Mona Waarieh (Tøyenakademiet) og Kjersti Tubaas (Norges Musikkorpsforbund). Foto: Birgitte Heneide.
ALLEMED på vegne av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) presenterte nye tall fra undersøkelsen inkluderendefritid.no og mal for lokal Fritidserklæring under Arendalsuka 2023.

Få flere unge med i frivillige organisasjoner

ALLEMED på vegne av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU), arrangerte i samarbeid med Frivillighet Norge og KS et arrangement under Arendalsuka 2023. Vi møttes til samtale om hvordan vi kan få flere unge med i frivillige organisasjoner. ALLEMED presenterte to nyheter som kan brukes i dette arbeidet: nye tall i undersøkelsen inkluderendefritid.no og mal for lokale fritidserklæringer.

Les mer om de nye tallene på hvordan kommunene oppgir å jobbe med barn og unges fritid fra inkluderendefritid.no her!

Les mer om mal for lokale fritidserklæringen her!

Målet for arrangementet var å løfte aktuell kunnskap om deltakelse blant barn og unge i frivillige organisasjoner og presentere erfaringer og verktøy som kan bidra i dette arbeidet med å få flere med. Vi satt fokus på erfaringer og tiltak som fungerer i organisasjoner og kommuner.

Frivillighet Norge, ved Vanja Konradsen, la vekt på hvordan frivilligheten kan bidra i arbeidet med økt deltakelse og redusert utenforskap. For å sikre lave kostnader må frivillige organisasjoner og det offentlige samarbeide. Verktøy som UngFritid.no, som gir oversikt over aktiviteter og støtteordninger i ulike kommuner må brukes og fremmes.

Det er viktig å tilpasse arbeidet med fritidserklæringen til lokale forhold. Barn og unge bor i en kommune, og kommuner er ulike. Lokale fritidserklæringer kan bidra til at kommunene utformer sine egne planer om hvordan de i praksis skal oppfylle fritidserklæringens mål lokalt og sikre et godt samarbeid på tvers av kommune og frivillighet. Her kan malen for lokale fritidserklæringer benyttes som støtteverktøy på veien.

– Løsninger må utformes lokalt, med de som har skoen på. Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen

Etter innledende innlegg ble det holdt en panelsamtale for å komme dypere inn på tema. Som konferansier Margrete Bjørge Katanasho, styreleder i LNU sa hadde vi med oss et “stjernepanel” hvor Mona Waarieh fra Tøyenakademiet, Erik Kruse fra Fredrikstad kommune og Kjersti Tubaas fra Norges Musikkorps forbund deltok.

Medvirkning er nøkkelen til å rekruttere barn og unge. Vi vil være med å bestemme”, Mona Waarieh, Tøyenakademiet

Mona delte råd fra Tøyenakademiet og Tøyen Sportsklubb.  Hun løftet blant annet viktigheten av å la de unge få muligheten til å medvirke både for å få flere unge frivillige, men også få de til å være frivillige over tid. Hun trakk også frem at det er viktig å tilby barn og unge en møteplass hvor de ønsker å være og gi dem rom for å utvikle ting sammen, og at organisasjonene bruker de unges erfaringer for å kunne forme deltakelsen ut ifra deres ønsker og behov, og på den måten sikre at de ønsker å være en del av organisasjonen over lengre tid.

Erik Kruse, SLT-koordinator, delte gode erfaringer fra arbeidet mot en lokal fritidserklæring i Fredrikstad kommune. Han la vekt på viktigheten av at kommunene erkjenner frivillghetens særegenhet for å få til et godt samarbeid. Han beskrev arbeidet og delte erfaringer fra kommunens arbeid med utformingen av en lokal fritidserklæring som blir konkret og tilpasset lokale utfordringer og barrierer. Men som er basert på en mer visjonær nasjonal fritidserklæring.

Vi må anerkjenne hvor viktig samarbeidet mellom kommune, frivillighet og sivilsamfunn er og anerkjenne hvor komplisert det kan være [...]. mye handler om å anerkjenne frivillighetens egenart, der vi i kommunen bør legge til rette for den rollen frivilligheten har. ” - Erik Kruuse,SLT-koordinator i Fredrikstad kommune

Generalsekretær  i Norges Musikkorps Forbund (NMF) og representant fra NDFU, Kjersti Tubaas, trekker fram at viktigheten av at frivilligheten og kommunene skal være komplimenterende og ikke konkurrerende. NMF har banet vei og har startet nye tiltak hvor de har skiftet fokus fra å produsere mest mulig aktivitet fra hovedorganisasjonen, til å være hands on for å hjelpe de hver enkelt korps ut i ytterste ledd. Hun understreker at de frivillige der ute trenger bistand og at NMF sentralt skal være en støtte hele veien ut.

For å komplimentere hverandre er samarbeid på tvers av kommunal og frivillig sektor nøkkelen. Dette understreket både styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen og styreleder i Frivillighet Norge Kjell Erik Ullmann Øie under arrangementet.

– Hvis vi klarer å ta innover oss den kraften vi representerer når vi jobber sammen, er det helt utrolig hva vi kan få til. Styreleder i Frivillighet Norge, Kjell Erik Ullmann Øie.

Arrangementet avsluttes med en ny signert samarbeidsplattform mellom frivilligheten og KS. Samarbeidsplattformen ble første gang signert i 2011, og er en to-parts samarbeidsavtale der Frivillighet Norge representerer frivillig sektor og KS kommunal sektor. Plattformen skal bidra til å styrke relasjonen mellom frivillig og kommunal sektor og varer ut 2027.

Arrangementet på Arendalsuka ble vellykket og vi i ALLEMED-temaet er takknemlige for alle som deltok!

Les mer og se opptak av vårt arrangement her!

Bilde under vårt arrangement på Arendalsuka 2023. F.v.: Mona Waarieh (Tøyenakademiet) og Maren Alstad Johansen  (ALLEMED).  Foto: Privat.

Frivillighet på agendaen under Arendalsuka 2023

Frivillighet, samarbeid og å få flere med var et gjennomgående tema i de arrangementene vi i ALLEMED deltok på under Arendalsuka. Politikere la stor vekt på den viktige rollen frivilligheten har i samfunnet og at samarbeid mellom offentlige instanser og frivillige organisasjoner er nøkkelen til å hindre utenforskap.

Frivilligheten spiller en avgjørende rolle i det norske samfunnet og har bred innvirkning på ulike områder som velferd, kultur, helse og idrett. Frivillige sektor fungerer som en dynamisk kraft som bidrar til å bygge sterke fellesskap, fremme sosial inkludering og berike livene til enkeltindivider.

- Å bidra som frivillig er bedre for helsen en 5 om dagen” - Ingvild Kjerkol, Helse og sosialminister

Her er noen hovedpunkter vi i ALLEMED tar med oss om frivillighet fra Arendalsuka:

  • Bevisstgjøring: Økt kunnskap om de positive effektene av frivillig arbeid og organisasjoner kan inspirere flere til å delta.
  • Fremme samarbeid på tvers: Samarbeid mellom offentlige instanser, næringslivet og frivillige organisasjoner kan skape mer betydningsfulle resultater som påvirker samfunnet til det bedre.
  • Tilrettelegging: Det må være enkelt å være frivillig og drive frivillige organisasjoner. Dette bør legges til rette for.
  • Fleksibilitet: Frivillige trenger å kunne delta på den måten som passer til deres tid og kompetanse. Det må legges tilrette for at alle kan bidra, uten spisskompetanse.
  • Anerkjennelse: Innsatsen til frivillige må anerkjennes og verdsettes
  • Utdanning og opplæring: Det er en egen oppgave å lede frivillige som krever kontinuitet,kompetanse og lederegenskaper. “Tar du bort frivilligheten, faller landet sammen. Men tar du bort det offentlige, så går det bra - for frivilligheten ordner opp” Dag Terje Klarp Solvang, Generalsekretær DNT
Bilde fra quizen om frivillighet med Åslaug Sem-Jacobsen på Frivillighetsfesten under Arendalsuka 2023. Foto: Birgitte Heneide.

ALLEMED-teamet sitter igjen med inspirasjon og mange gode innspill om frivillighet fra Arendalsuka. Vi skal fortsette å jobbe for inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter og ser et stort behov for verktøy som våres, som legger tilrette for effektive tverrsektorielle samhandlingsprosesser.

Fattigdom - Like muligheter for alle?

ALLEMED teamet brukte anledningen på Arendalsuka til å oppdatere seg på temaet fattigdom i barnefamilier og deltok på flere arrangementer knyttet til denne tematikken.

Redd Barna inviterte i samarbeid med Nordisk ministerråd til et arrangement, hvor fokuset var familiefattigdom i Norden. De satte søkelys på felles utfordringer og løsninger. Historier om barn som forteller om det å leve i fattige familier som flaut og skamfullt, samt de store konsekvensene for mulighet til å lykkes på skolen, ha god helse, et godt sted å bo og ikke minst muligheten til å være med på fritidsaktiviteter. Redd Barna har laget en rapport hvor utfordringene til de ulike landene er sammenlignet og mulighetene for løsninger er løftet. Rapporten "Family poverty in the Nordic countries"  er enda ikke lansert, men følg med på Redd Barna sine sider!

Barne- og familieminister Kjersti Toppe var en av de som deltok i samtale på arrangementet. Ministeren uttrykket stort ønske om å ta grep på feltet og trakk frem at ekspertgruppen hun oppnevnte i fjor dessverre fortsatt er like relevant. Formålet til ekspertgruppen er å vurdere hvilke tiltak som har best effekt og hvordan den offentlige instansen skal prioritere for både å styrke oppvekstvilkårene til barn som vokser opp i fattige familier på kort sikt, men også hvordan forebygge at fattigdom går i arv på lengre sikt.

Kaisa Suckow Hansen, forfatter, dokumentarskaper og erfaringskonsulent innen fattigdom deltok på flere arrangement. Hun deler egne erfaringer knyttet til en oppvekst i fattigdom videre inn i fattigdom selv som ung voksen. Hennes åpenhet bidrar til mer forståelse rundt fattigdom i Norge. Et vesentlig poeng hun trakk frem ved flere anledninger er hvordan tabuene rundt fattigdom bidrar til større byrde. Å gå alene med alle byrdene det medfører å ikke ha økonomi i et av verdens rikeste land er ikke bærekraftig for hverken helsen eller økonomien.

Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen og Røde Kors også i NDFU hadde alle knyttet til fattigdom og som vi vet kan komme til nytte i vårt arbeid med å hjelpe kommuner og organisasjoner finne gode løsninger for at alle barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter. Også de som bor i familier med fattigdom.

Vi takker for mye nyttig og oppdatert kunnskap på forskjellige områder som vi kan ta med oss i vårt arbeid med inkludering i fritidsaktiviteter og en god påminnelse om at det er utjevnende å delta på fritidsaktiviteter!

ALLEMED-teamet på Arendalsuka 2023! Fv. Maren Alstad Johansen, Maren Mildestvedt og Inga Jonasdottir. Foto: Privat

Relaterte artikler:

Hvordan kan vi få med flere unge i frivilligheten?

Nye tall på hvordan kommunene oppgir å jobbe med barn og unges fritid

Tilbake til alle nyheter

Les mer

No items found.
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.