Høstens NDFU nettverkssamling!

 innledning fra statssekretær Erlend Kaldestad Hanstveit, bilde tatt bak i rommet med deltagere i Redd barnas lokaler
innledning fra statssekretær Erlend Kaldestad Hanstveit (Kultur- og likestillingsdepartementet.)
17.November 2023 samlet NDFU nettverket seg for faglig påfyll på fritidsfeltet

Samarbeid for å få de gode løsningene

Samlingen kickstartet med en inspirerende innledning fra statssekretær Erlend Kaldestad Hanstveit fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Statssekretæren delte planer om  hvordan departementet ønsker å rette arbeidet sitt for å sikre at alle barn og unge får muligheten til å delta i fritidsaktiviteter på en inkluderende måte. Han oppfordret til å dele gode ideer og kreative løsninger for å opprettholde presset på dette viktige området.

Videre presenterte ALLEMED oppdateringer fra inkluderendefritid.no hvor vi nå har fått svar fra 278 kommuner. Organisasjonene ble oppfordret til å bruke resultatene og kartet. For eksempel som inngangsport til en samtale med sin kommune, for å sammenligne en kommune med en annen eller i sitt arbeid med fritidsaktiviteter. 

Hovedpunkter som ble lagt frem: 

  • 68 % av kommunene oppgir at arbeid med å sikre deltakelse i fritidsaktiviteter er forankret i kommunale planer eller strategier
  • 52 % av kommunene oppgir at det finnes regelmessige tverretatlige samarbeidsmøter der barn og unges fritid er tema
  • 78 % av kommunene oppgir at det finnes en kontaktperson i kommunen, som bindeledd til frivillige organisasjoner og målgruppe

Ingibjörg Jònasdòttir (ALLEMED)

Ønsker du grundigere informasjon om inkluderendefritid.no kan du lese mer her. 

 Politikk på Fritidsfeltet

Håvard Øvregård (NIF)

Det foregår mange politiske prosesser på området fritid for tiden. Vi fikk en grundig gjennomgang av den pågående politikken på fritidsfeltet av Håvard Øvregård (NIF), medlem av NDFU sin styringsgruppe. . Han ga innsikt i de politiske prosessene og understreket viktigheten av å engasjere seg og delta i ulike innspillsmøter på fritidfeltet.  

Handlingsplan for deltakelse

  • Regjeringen har som mål at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, og vil derfor utarbeide en handlingsplan for deltakelse.
  • Høsten 2023 igangsettes arbeidet med handlingsplan for deltagelse
  • Det er satt av 10 millioner kroner til å følge opp tiltak i handlingsplanen på Kultur- og likestillingsdepartementets område.

Send skriftlige innspill her.

Samfunnsoppdrag om inkludering

Samfunnsoppdraget om inkludering av barn og unge, skal starte i 2024 og vare i ti år frem til 2033. Et målrettet arbeid for å motvirke utenforskap og inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv. 

Forskningsrådet skal innen 1. februar 2024 komme med forslag til Regjeringen på hva som bør være de konkretiserte målene for samfunnsoppdraget. 

Les mer om samfunnsoppdraget her.

Fritidserklæringen og Erklæringsgruppemøter

Partene som har inngått fritidserklæringen på nasjonalt nivå, utgjør erklæringsgruppen. 

Erklæringsgruppen har ansvar for å vurdere status for arbeidet med å realisere målet om fritidsaktiviteter for alle barn og unge. Erklæringsgruppen skal sette rammer og gi retning for oppfølging av fritidserklæringen og forankre dette i egne virksomheter. 

En barndom for livet

Tone Fløtten (Fafo)

Tone Fløtten (Fafo), medlem av ekspertgruppen for barn i fattige familier presenterte funn og forslag til tiltak fra deres arbeid knyttet til rapporten. Rapporten viser anbefalinger for å utjevne forskjeller og tiltak som kan forhindre at fattigdom går i arv.

I tillegg til tiltak på arenaer som skole og barnehage har ekspertgruppen funn som viser tydelig sammenheng mellom foresattes inntekt og deltakelse i fritidsaktiviteter og gitt råd knyttet til fritid. . Ekspertgruppen har gitt regjeringen noen råd på fritidsfeltet. Økonomi som barriere er vesentlig i ALLEMEDs arbeid og vi anbefaler å lese rapporten for mer kunnskap på feltet.

Les rapporten her.

Konkret handling for arbeidet på fritidsfeltet

NDFU har utviklet «Mal for lokale fritidserklæringer». Malen ble presentert ved Stina Eiet (Redd Barna) medlem av NDFUs styringsgruppe. Her fikk vi høre om dette viktige verktøyet for å skape helhetlige, langsiktige og lokale løsninger for inkludering av barn og unge.

Målet med malen for lokal fritidserklæring er å sikre et godt samarbeid på tvers av kommune, frivillighet og næringsliv, samt medvirkning fra barn og unge knyttet til arbeidet med inkludering i fritidsaktiviteter.

Les mer om lokale fritidserklæringer her. 

Premiere

Maren Mildestvedt (ALLEMED)

Nettverkssamlingen ble avsluttet med premiere på to nye ALLEMED-filmer, som tar for seg utfordringer og muligheter knyttet til transport og foreldrebidrag inn i fritidsaktivitet.  Filmene er tilgjengelige på våre nettsider og på Youtube.

ALLEMED - Foreldrebidrag

ALLEMED - Transport

En super dag med ny kunnskap på feltet og nettverksbygging på tvers i NDFU.

Tilbake til alle nyheter

Les mer

No items found.
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.