"Barrierer under lupen" - ALLEMED på Arendalsuka

Foto: Ungdomspolitikere i paneldebatt holder grønne JA-plakater opp under Arendalsuka
Ungdomspolitikere på paneldebatt om barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter
Koronapandemien har satt barrierer for deltakelse under lupen. Vi inviterte til samtale og debatt under Arendalsuka!

Koronapandemien har det siste året fått de fleste av oss til å kjenne på barrierer som vi vanligvis ikke kjenner så mye på. Dette har bidratt til et større fokus på hva som faktisk utgjør disse barrierene, også når det ikke er pandemi.

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) og ALLEMED inviterte til en felles dialog om hvor vi står i dag hva gjelder deltakelse og frafall i fritidsaktiviteter og hva som skal til videre. Fikk du ikke med deg arrangementet? Se opptak nederst i artikkelen, eller på "Våre filmer"!

Frivillighetens viktige samfunnsbidrag

Politikere lokalt og nasjonalt peker ofte til frivilligheten når samfunnsutfordringer skal løses. Organisasjoner stiller opp i hverdagen for barn og unge i lavinntektsfamilier, men frivilligheten er ikke gratis, påpeker Vanja Konradsen fra Frivillighet Norge. Utfordringer under pandemien har blitt ekstra forstørret. Vi ser også at utfordringer for enkelte grupper har blitt mer sammensatte.

“Vi ser at koronakonsekvensene gir kombinasjonen av barrierene ekstra utfordringer for barnefamiliene” - Vanja Konradsen i Frivillighet Norge

Frivilligheten har bidratt mye, men mange organisasjoner rapporterer om at den frivillige deltakelsen har sunket betydelig siste året. Den store utfordringen lag og foreninger står i nå, er at de ikke vet hvilken kapasitet de har til høsten for å inkludere alle igjen.

Tre tiltak for inkluderingsarbeidet etter gjenåpning

Gjennom Frivillighet Norges Dugnad for økt deltakelse viser de til tre tiltak som må til for å få med barn og unge i lavinntektsfamilier:

  1. Vi trenger et grundig informasjonsarbeid, slik at de som trenger det mest får vite hvilke muligheter de har til å delta på fritiden
  2. Tilbud om aktivitetsguider, fadderordninger og lignende må styrkes for å kunne imøtekomme behovet til de som står lengst unna fritidsarenaen og trenger en ledende hånd inn i aktivitet - og for å beholde de som står i fare for å falle fra
  3. Frivilligheten trenger et kunnskapsløft og en bedre innarbeidet kultur om å inkludere nye familier i organisasjonenes fellesskap

For å kunne sette tiltakene til livs, forutsetter det et godt samarbeid mellom kommuner og organisasjonene. Gjennom Frivillighet Norges årlige kartlegging, har organisasjons-Norge gitt tydelig uttrykk for at kommunen er deres mest attraktive samarbeidspartner, og signaliserer ønsker om både å styrke de allerede etablerte samarbeidene og å opprette nye der det per i dag ikke finnes.

Ta barns fritid på ALVOR

Enhetsleder i Frelsesarmeen Elin Herikstad kom med en tydelig oppfordring om å “ta barns fritid på ALVOR”! Barns rett til lek og fritid er nedfelt i FN’s barnekonvensjon nettopp fordi den for barn og ungdom er livsviktig og helt avgjørende. Dette krever også tidlig innsats, blant annet gjennom tidlig foreldreinvolvering. Erfaringer gjort av Frelsesarmeens prosjekt “ALLEMED - Inn i aktivitet” peker på at familieperspektivet øker sannsynligheten betraktelig for deltakelse i fritidsaktiviteter.

Ungdommens stemme

Ordstyrer Monica Sydgård fra Redd Barnas Norgesprogram møtte Kristin Hayes fra Forandringshuset KFUK-KFUM for å høre hennes erfaringer med å delta på fritiden og viktigheten av engasjerte voksenpersoner. På spørsmål om hva hun mener skal til for at flere ungdommer skal bli med på fritidsaktiviteter, løfter Kristin tre hovedpunkter:

  1. Trygghet og troverdighet hos aktivitetstilbyder
  2. Nok og riktig informasjon
  3. Lavterskeltilbud, som ikke framstår stigmatiserende
Ungdomspolitikere til debatt om barn og unges deltakelse

Representanter fra ungdomspartiene Unge Sentrum, FpU, AUF, Unge høyre, Rødt og SU ble invitert inn til paneldebatt om hvilke inkluderingstiltak som må stå øverst på prioriteringslisten, særlig i etterdønningene av nedstengingen.

Ungdomspolitikerne var uenige både om fritidskortet bør innføres nasjonalt, gratis transport for alle barn og unge, lovfesting av barns rett til møteplasser og fritidsklubber, og hvorvidt grunnstøtten/frie midler til organisasjoner bør økes. Paneldeltakere var derimot tydelig enige om at ordningen om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) bør styrkes og videreutvikles framover. Dette ser vi fram til å se resultater av.

Se opptak fra arrangementet "Barrierer under lupen" her!


Tilbake til alle nyheter

Les mer

No items found.