Redd Barna: "Fritid for alle - uten fordommer"

Illustrasjon: Et barn står alene i skyggene av barn som leker i fellesskap.
Bilde hentet fra Redd Barnas rapport "Fritid for alle - uten fordommer" (2021).
Redd Barna med ny rapport om fordommer barn og unge med funksjonsnedsettelser møter når de ønsker å delta på fritiden.

Mandag 3. mai lanserte Redd Barna rapporten «Fritid for alle – uten fordommer». Redd Barna har i samarbeid med Norges Handikapforbund snakket med barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelser om hvordan de opplever å bli møtt i ønsket om å delta på fritiden.

I rapporten får vi høre barna og ungdommene som Redd Barna har snakket med fortelle historier om diskriminering, utestengelse, undervurdering og barnsliggjøring. De forteller om skam, ensomhet og mangel på mestring som følge av voksnes mangel på kunnskap og forståelse. Flere forteller at de ikke har villet delta på fritidsaktiviteter fordi de ikke vil være til bry.

“Fordommer fra voksne ekskluderer barn fra den viktige tiden – fritiden.” - Redd Barna

Retten til lek og fritid

Gjennom FNs konvensjon om barns rettigheter (barnekonvensjonen) og FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er stat og kommune forpliktet til å sikre tilgang til lek og fritid for alle barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Å delta i fritidsaktiviteter har mange positive ringvirkninger i barn og unges liv. Flere studier bekrefter at deltakelse i fritidsaktiviteter styrker barn og unges egenutvikling og selvfølelse, i tillegg til å forebygge utenforskap, isolasjon og helserelaterte utfordringer. I kunnskapsoppsummeringen om barnefattigdom i Norge (2020) skriver Tone Fløtten og Roy A. Nielsen at «Det antas videre at det å delta i ulike former for aktiviteter under oppveksten har betydning for barn og unges forutsetninger for å klare seg godt i utdanningssystemet og deretter i arbeidslivet.» Ikke minst er deltakelse på fritid en viktig arena hvor barn kan ha det gøy, slappe av og være sammen med jevnaldrende.

Barna og ungdommene Redd Barna har snakket med presenterer en hverdag preget av skam, ensomhet og tanken om at det er noe feil med dem – og ikke med samfunnet. De sier de møter trenere, lærere, instruktører og rådgivere i kommunen som mener at de ikke kan delta på aktiviteter på lik linje med andre barn, og at de heller må få et eget opplegg. De forteller at de blir snakket om og ikke med, og sjelden spurt hva de selv ønsker.

Redd Barnas 5 tips til hvordan kommuner kan sikre barn og unges rett til lek og fritid

«Nei, i utvikling av aktivitetskortet har vi ikke tatt med barn med funksjonsnedsettelser, de sorteres under helse og ikke i fritid.» –  Sitat kommuneansatt i en mellomstor norsk kommune

Nasjonale føringer for hvordan å sikre inkluderingen av alle barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av funksjonsevne, etterleves ikke alltid i praksis og kan samtidig fremstå som utfordrende for mange. Det er et stadig økende fokus på barn og unges rett til deltakelse i fritidsaktiviteter, og Redd Barna oppfordrer i rapporten oss alle til å ta et oppgjør med egne og andres holdninger knyttet til hva slags samfunn vi ønsker å leve i. Alle barn har rett til å delta, og det er vårt kollektive ansvar å sørge for at alle blir gitt den muligheten.

Redd Barna har utviklet 5 tips for hvordan kommuner kan sikre barn og unges rett til deltakelse:

1. Ikke diskriminer barn

2. Lytt til barn og unge

3. Lag en handlingsplan for inkluderende fritid

4. Sørg for at informasjon og aktiviteter er universelt utformet

5. Tilpass transporttilbudet til barns behov

Les hele rapporten og mer om Redd Barnas anbefalinger til kommuners arbeid her.

ALLEMED for inkludering av alle barn og unge, uavhengig av funksjonsevne

ALLEMED har samarbeidet med Unge Funksjonshemmede om å inkludere barn og unge med funksjonsnedsettelser i våre verktøy. I våre dialogkort for kommuner kan du lese om Guri på 14 år som sitter i rullestol og som ikke får tilgang til den aktiviteten hun ønsker å delta på. Hva kan kommunen gjøre og hva kan kommunen samarbeide med frivilligheten om for å sikre at Guri får mulighet til å delta på lik linje med andre? Se alle våre dialogverktøy for kommuner her.

Tilbake til alle nyheter

Les mer

No items found.