Ønsker du å få flere barn og unge med i fritidsaktiviteter?

Da har du kommet til riktig sted!

ALLEMED er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere for deg å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva dere kan gjøre for å få alle med. Bli med og gjør en forskjell!

ALLEMED

ALLEMED er et gratis informasjon- og handlingsverktøy utviklet med ønske om å øke kunnskap om utenforskap som følge av fattigdom blant barn og unge og øke inkluderingen av disse barna. Verktøyet vil også gi deg en konkret måte å jobbe med temaet og finne løsninger som fungerer hos dere.

Verktøyet gir deg en enkel måte å ta opp og arbeide med et tema som for mange kan være vanskelig å snakke om. Målet med ALLEMED er å sikre at alle barn som ønsker det får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av foresattes økonomi. ALLEMED-verktøyet er utviklet for bruk i frivillige organisasjoner. Et eget verktøy tilpasset kommunesektoren vil bli lansert i januar 2018.

«Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så bra likevel»

jente 15, Oslo

Fattigdom fører til at barn ekskluderes fra sosiale, kulturelle og idrettslige arenaer som kan føre til en økt opplevelse av å ikke høre til. Dessverre er antall barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier økende. Derfor er det viktig at vi sammen tar et grep for å sikre at alle barn får tilfredsstillende oppvekstsvilkår og jobbe med å gi de muligheten til å delta på lik linje som andre barn.

ALLEMED-verktøyet for frivilligheten kan for eksempel brukes på et foreldremøte, et styremøte eller under et seminar som holdes hos dere. Du kan arbeide med ALLEMED på tre forskjellige måter. Hvilken dugnad du velger avhenger av antall mennesker som skal delta. Du kan lese mer om hvordan dette fungerer under verktøy. Dugnadene er enkle å forstå og kan gjennomføres av hvem som helst uten mye forkunnskap om temaet. Det må være en som leder dugnaden og denne personen følger kun kjøreplanen under gjennomføringen. Kjøreplanen forteller skritt for skritt hvordan dugnaden skal gjennomføres.

Fritidserklæringen

Alle barn har rett til hvile og fritid, og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder. Barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt, deltar mindre i fritidsaktiviteter enn øvrige barn.

Fritidserklæringen har som mål at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i en organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosio-økonomiske status. Skal dette målet bli virkelighet, må de gode kreftene som er rundt barnet gjøre en felles innsats. Erklæringen er signert av regjeringen, KS og en rekke frivillige organisasjoner. Du kan lese mer om Fritidserklæringen og laste den ned her.

ALLEMED er et verktøy for å jobbe med å sette Fritidserklæringen ut i livet i lokalmiljøet der barn vokser opp. Når både frivilligheten og kommunen gjør en innsats hver for seg og i fellesskap, kan vi sammen bygge broer inn i fritidsaktiviteter slik at alle barn kan få oppleve mestring, trivsel og fellesskap sammen med andre, uavhengig av foreldrenes økonomi.

 

Hvorfor ALLEMED?

Antall barn og unge som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt er økende. Tall fra SSB viser at andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt nærmer seg 100.000. Det har vært en klar økning de siste ti-årene fra 4% på slutten av 90-tallet til 10% i 2015.[2] Dette er et høyt tall og en urovekkende utvikling. Det er viktig at myndigheter og det sivile samfunn sammen tar et grep for å sikre at alle barn får tilfredsstillende oppvekstsvilkår.

«Det er ofte sånn at de som har råd til det drar på aktiviteter, mens de andre må være igjen og de blir utenfor.»Jente 14 år, Oslo.

Dårlig råd har konsekvenser for barn og unges deltagelse både i organisert og uorganisert fritidsaktiviteter. Det kan redusere deres mulighet til en aktiv fritid med mening, men også tilgangen til å delta i organisasjoner med påvirkningskanal ovenfor lokalmiljø. NOVA-rapport 10/2010[1] viser at barn og unge i lavinntektsfamilier har signifikant lavere deltagelse i organiserte fritidsaktiviteter.

Fattigdom fører til at barn ekskluderes fra sosiale, kulturelle og idrettslige arenaer og dermed forsterkes opplevelsen av å ikke høre til. Slikt utenforskap er urettferdig og ødeleggende for barns utvikling og vekst. Barn er uten skyld, og uten mulighet til å endre sin situasjon på egenhånd. Det er behov for økt bevissthet om barns utenforskap og handlingskompetanse blant voksne for å sikre at alle barn og får mulighet til deltagelse.

Dere har tatt et viktig skritt på veien til å inkludere alle ved å ta i bruk ALLEMED verktøyet. Vi ønsker dere lykke til i arbeidet og håper det fører til mange flotte tiltak!

[1] NOVA (2010) Sandbæk og West Pedersen (red.): Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier. Rapport 10-
[2] Statistikk fra SSN hentet fra ressursnettsiden www.barnefattigdom.no

 

illustrasjon_forside

Nasjonal dugnad mot utenforskap og fattigdom blant barn og unge (NDFU)

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) ble startet i 2013 med en idé om å samle frivillighetsnorge for å jobbe sammen om et felles mål: Å bidra til å sikre inkludering og deltakelse i fritidsaktivitet i Norge, uavhengig av sosio-økonomisk status.

NDFUs arbeid har resultert i informasjons- og handlingsverktøyet ALLEMED. Verktøyet du finner på nettsiden i dag er laget for bruk i frivillige organisasjoner. Et eget verktøy for bruk i kommuner vil bli lansert i 2018.

Arbeidet med dugnaden ledes av en styringsgruppe bestående av Røde Kors, Redd Barna, KFUK-KFUM, Norges idrettsforbund, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Voksne for barn og Frivillighet Norge. En rekke organisasjoner som allerede aktivt jobber med inkludering av barn og unge, eller som ønsker å bli enda bedre på dette, er også med på dugnaden.

 

Send et tips til din lokale organisasjon eller forening og informer om ALLEMED-verktøyet. Mottaker vil motta et e-post med link til denne nettsiden og et kort skriv om hva ALLEMED er og hvorfor inkludering er så viktig. Tipset er anonymt.