Samarbeid og partnerskap

Frivilligheten og kommunen har ulike styrker og muligheter. Når vi samarbeider og drar veksel på hverandre, kan vi sammen gi barn mulighet til å delta i fritidsaktivitet.

Musikk for alle i Gamle Oslo

Retten til å delta i fritidsaktivitet, gjelder alle barn. Barn i lavinntektsfamilier som i tillegg har en funksjonsnedsetting, ender oftere på sidelinjen.
I bydel Gamle Oslo har Forandringshuset Grønland og Fritidsassistansen i bydel Gamle Oslo sammen laget et fritidstilbud for barn med funksjonsnedsettelser.

Da Forandringshuset åpnet i 2016, tok Fritidsassistansen kontakt for å høre om muligheten for et samarbeid. Flere av barna som Fritidsassistansen jobber med har hatt tilbud om musikkterapi gjennom Fagsenteret i bydelen og både barn, foreldre og Fritidsassistansen ønsket et fritidstilbud der musikk sto i fokus. De to partene ble enig om å søke midler for et felles prosjekt.

Resultatet, Musikk for alle, har blitt en samarbeidssuksess mellom kommune og frivilligheten. Kommunen jobber aktivt med rekruttering av deltakere og samarbeid, mens Forandringshuset driver selve tilbudet og stiller med lokaler og musikkterapeut som leder aktiviteten. I tillegg til å være et fritidstilbud, har Musikk for alle også drevet aktiviteter i høst- og vinterferie. I dag er det to Musikk for alle-grupper, et for barn med alvorlige funksjonsnedsettelser og et for barn med moderate funksjonsnedsettelse. En ny mulighet som nå melder seg, er behovet for et aktivitetstilbud for «gråsonebarn» som ikke har noen diagnose, men som har utfordringer som gjør det vanskelig å finne seg til rette på større fritidsarenaer. Ettersom Musikk for alle skjer små grupper, men samtidig på et sted der andre aktiviteter finner sted, gir dette muligheten til å integrere i øvrige fritidsaktiviteter på sikt.

 

Samarbeid om fritidstilbud i Loddefjord

I Loddefjord i Bergen har det lenge vært ønske om å få økt aktivitetsnivå på det kommunale ungdomshuset Elvetun. Sammen med lokale menigheter og ungdomsdiakoner, jobbet KFUK -KFUM for å etablere Forandringshuset, et åpent tilbud der ungdom både kan delta på aktivitet og kurs og ha et fellesskap og ungdomsmiljø.

Som ny aktør i bydelen, var det naturlig å ta kontakt med det lokale kulturkontoret for å se hvilke felles interesser man hadde og utforske muligheter for samarbeid. Begge parter var enig om at det er behov for et gratis og innholdsmessig bra ferie- og helgetilbud for ungdom. Samarbeidet har ført til at Forandringshuset får legge sine aktiviteter til Elvetun, og bruke utstyret som er tilgjengelig, uten å betale. I retur stiller Forandringshuset med et variert aktivitetstilbud av høy kvalitet, og frivillige som bidrar med å drive aktivitetene.

 

Aktiv i Åssida

Drammen kommune har vedtatt at alle barn skal ha en time fysisk aktivitet per dag. Idrettslaget Åssiden IF er en av flere idrettslag som har inngått partnerskap med kommunen. Sammen har de fått til en fulltidsstilling dedikert til fysisk aktivitet, og fremme gode holdninger, på tre av skolene i byen.
Å skape trygge og aktive lokalsamfunn, er et av målene i samarbeidet. På en av barneskolene er ungdomsskoleelver med på drive aktiviteter, som del av valgfag på ungdomsskolen og i samarbeid i idrettslaget. Barn og ungdom blir kjent og trygge på hverandre, samtidig som de lærer nye ferdigheter.
En av styrkene i arbeidet er at den ansatte blir godt kjent med barna og hva deres interesser er. Dette gir muligheten til å fange opp de som ellers faller utenfor, og hjelpe med å bygge bro inn i fritidsaktiviteter. På den måten skaper samarbeidet verdi for barna, både på skole og på fritidsarenaen.