Økonomisk støtte til deltakelse

Kontingent, utstyr, turer og arrangement, det koster å delta i fritidsaktivitet. Heldigvis finnes det kloke løsninger. 

Friplass på skolefritidsordning og kulturskole 

I Drammen kommune har kommunestyret vedtatt at alle barn fra lavinntektsfamilier får en friplass på skolefritidsordning og/eller Kulturskolen etter søknad. I Drammen er man opptatt av tidlig innsats, og at skolefritidsordning er en inkluderingsarena. Tiltaket er ment for å styrke læringsløpet, forbedre levekårene for barn generelt, motvirke sosiale forskjeller og bedre integreringen. 

Gratis fritidsaktivitet for alle barn 

I Åmli kommune har kommunestyret vedtatt å dekke kontingenten for en fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Tiltaket gjelder for barn i 1. – 7. klasse. Kommunen har valgt å gi samme tilbud til alle, med bakgrunn at universelle tiltak ikke stigmatiserer.  

Parallelt har får elever i 1. til 5. klasse tilbud om å delta på «Kulturkarusellen». Dette er gratistilbud i regi av kulturskolen, der barn får mulighet til å bli kjent med tilbudene musikk, dans og drama, samtidig som de har det gøy og samarbeide med hverandre mens de lærer. Tilbudet er ment for å skape interesse for de forskjellige fagene og vise hva kulturskolen har å tilby. 

Samarbeid med humanitære organisasjoner 

I Norge har vi en rekke humanitære organisasjoner som har en stolt tradisjon med å hjelpe andre. Flere lokale lag velger å bruke sine innsamlede midler til å støtte fritidsaktivitet hos barn og unge i nærmiljøet. 

I Haugesund gir Kiwanis som gir penger til sosiallærere, i Drammen gir Sanitetskvinnene midler til helsesøster, og i Kvam herad gir Lions penger til NAV. 

Fellesnevneren i de tre ordningene er at de skal dekke utgifter i forbindelse med fritidsaktiviteter. Det er ubyråkratiske ordninger, der fagpersoner som er tett på barn, ungdom og familier er blitt gitt tillit til at de kan forvalte midlene best.  

KFUK-KFUMs deltakerfond 

Flere organisasjoner har egne økonomiske støtteordninger.  

I KFUK-KFUM har man valgt å opprette et eget deltakerfond. Fondet skal bidra til at alle barn og unge som ønsker det kan delta på våre aktiviteter, uavhengig av foresattes økonomi.  

Både ungdom og foresatte, og lederen i en gruppe, kan søke om støtte. Den som søker, sender en mail til Deltakerfondet med informasjon om navn på barnet/ungdommen, hvilken aktivitet vedkommende ønsker å delta i og i hvilket tidsrom vedkommende ønsker å delta. I tillegg må man gi en kort begrunnelse for hvorfor man søker støtte.  

Det skal være enkelt og ubyråkratisk å søke midler fra deltakerfondet. Det er ikke nødvendig å legge ved dokumentasjon på foreldres økonomi. Søknader behandles fortløpende. 

Fritidsstipendet i Bærum

Fritidsstipendet er en ubyråkratisk ordning basert på tillitt som skal sikre at alle barn får et fullverdig fritidstilbud.

Noen foreldre sliter med å betale kostnader for barnas fritidsaktiviteter innen kultur og idrett, og Bærum kommune ønsker at alle barn og unge skal ha samme valgmulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Alle registrerte kultur- og idrettsforeninger, eller andre organisasjoner som tilbyr medlemskap for barn og unge, kan i samarbeid med foreldre som ikke klarer å dekke barnas utgifter til aktivitet, søke om utgiftsdekning gjennom stipendet.

Hvilke utgifter som ligger i fullverdig medlemskap vil variere avhengig av aktivitet, men normalt være kontingenter, lisenser og lignende. Hva foreldrene selv kan betale, og hva som organisasjonen kan bidra med, vil også være varierende, men hensikten er å lage et «spleiselag» mellom alle aktører for å gi barna et godt fritidstilbud.