Veier inn i fritidsaktivitet

Veien inn i fritidsaktiviteter kan være ukjent. Veien inn i fritidsaktivitet blir kortere når kan lytte til erfarne fjellfolk eller har ei hånd å holde i.

ALLEMED-koordinator i Hå kommune

Hå kommune har en egen ALLEMED-koordinator, som har som hovedoppgave å være en brobygger mellom barn og familier og fritidsaktivitet. Kommunen har en høy andel innbyggere med minoritetsbakgrunn, og i denne gruppen er flere med vedvarende lavinntekt. Arbeidet er derfor særlig rettet mot barn og unge i innvandrer familier.

ALLEMED-koordinatoren tilbyr barn og familier med innvandrerbakgrunn hjelp til å bli kjent med lokalmiljøet og forteller om aktivitetstilbudet i kommunen gjennom bruk av oversiktsbrosjyrer. Barna og familien får plukke ut aktiviteter som frister, og koordinatoren hjelper med å knytte kontakt mellom barnet/familien og fritidsaktiviteten. Koordinatoren hjelper også familien med å søke om økonomisk støtte til kostnader, dersom det er nødvendig. Koordinatoren kommer i kontakt med barna og familiene gjennom tips fra skole og idrettsråd, i tillegg til at flere familier selv har tatt kontakt etter oppslag i media.

En styrke i arbeidet er at ALLEMED-koordinatoren selv minoritetsbakgrunn og en egen historie å fortelle. Dette er både med å senke terskelen for å ta kontakt, og gir verdifulle perspektiver i møte med den enkelte familie.

Les mer om hvordan ALLEMED-koordinatoren jobber med kommunen og frivilligheten under fanen Knutepunkt og felles møteplasser

#meigjengen i Haugesund

#meigjengen drives av Røde Kors Ungdom Haugesund, og hjelper ungdom med å finne fritidsaktiviteter som passer dem.

Når ungdom tar kontakt til #meigjengen, er første steg en oppstartssamtale mellom ungdommen og prosjektleder der man kartlegger interesser. Dette brukes som grunnlag for å finne et passende fritidstilbud som ungdommen har lyst å prøve ut. Samtalen skjer fortrinnsvis uten at foreldre er med, slik at ikke foreldres ambisjoner skal legge føringer for ungdommenes ønsker.

Prosjektleder tar oppgaven med å sondere terrenget for å finne den eller de som kan tilby en aktivitet som er i tråd med interessene til den enkelte. I samråd med ungdommen tar prosjektlederen kontakt med den aktuelle foreningen/laget/klubben og avtaler et kontaktmøte der man får vite mer om aktivitet og får mulighet til å prøve ut.

Alle som ønsker det kan ha med en «tjommi» de første gangene han/hun deltar. En «tjommi» er en følgesvenn, som både hjelper med følge til og fra aktiviteten og kan være tilstede under aktiviteten. I tillegg kan «tjommien» være behjelpelig med å ordne praktiske ting rundt aktiviteten. #meigjengen har et korps av «tjommier» i ulike aldre og kjønn, og ungdommen velger selv hvem sin «tjommi» skal være.

Tilbudet markedsføres både ut mot den generelle befolkning gjennom sosiale media og lokale medier, i tillegg er det en målrettet markedsføring mot barn/ungdom ved at #meigjengen er inkludert i undervisningsopplegget på leirskolen som alle 7. klassinger deltar på og inngår som del i i konfirmantundervisningen. Parallelt skjer det en spisset rekruttering gjennom at helsesøster, sosiallærer, NAV og barnevern har god kjennskap til tilbudet, og kan henvise ungdom som ønsker det.

Aktivitetsguider i bydel Alna

I bydel Alna i Oslo har man nylig startet opp med aktivitetsguider.  Aktivitetsguider er voksne personer som kjenner fritidstilbudet i bydelen godt. De gir gratis hjelp til barn og unge slik at de kommer i gang med den aktiviteten de ønsker. Det kan være vanskelig å finne fram til riktig aktivitet og orientere seg i hva som forventes av deltaker og foreldre. Aktivitetsguiden kan hjelpe til med å følge til og fra aktivitetene, søke om økonomisk støtte til avgift og utstyr, og hjelpe foreldre til å ta aktiv del i dugnader og det voksne fellesskapet i organisasjonen. Aktivitetsguider har gjennomgått opplæring og har politiattest. Ordningen med aktivitetsguide er et samarbeid mellom bydelen og Oslo idrettskrets.

Et viktig verktøy for Aktivitetsguidene er brosjyren som bydelen har laget med oversikt over aktiviteter. Du finner beskrivelse av denne under fanen Formidling av aktivitet

 

Aktivitetsguide i Tromsø

Tromsø Idrettsråd og NAV Tromsø samarbeider med tilbudet aktivitetsguide. Ordningen retter seg mot barn og unge som ikke deltar i idrettsaktivitet.
Målet med ordningen er at alle barn som lever i familier med lav inntekt skal få tilbud og hjelp til å delta i en idrettsaktivitet eller et idrettstilbud.

En aktivitetsguide er som et slags menneskelig aktivitetskort, som bruker et par uker sammen med familien for å hjelpe med å finne aktiviteter som passer for dem. I tillegg hjelper aktivitetsguiden også familien om hvordan idretten fungerer, verdi og de kodene som vi tar for gitt. På den måten kan familiene få forklart og få forståelse for hva idrett er, og hvilke forpliktelse og rettigheter medlemskap i en frivillig organisasjon innebærer.
Det er omlag 10 aktivitetsguider, som kommer fra hele verden og behersker en rekke språk. Dette bidrar til å redusere de språklige barrierene for å delta.

Familiene blir henvist fra ulike kanaler, slik som skole, helsesøster, servicekontor i kommunen, NAV og flyktningtjenesten. I tillegg finner flere veien via aktivitetsguidenes egne nettverk.

Idrettsrådet tar kontakt med familien og avtale et møte der familien og aktivitetsguide møtes og man får kartlagt ønsker for aktivitet, og gitt informasjon om idrett. I etterkant av møtet tar aktivitetsguiden kontakt med aktuelle idrettsklubber, og avklarer treningstider, lokaliteter og kontaktpersoner.

Aktivitetsguiden følger familien inn i ønsket idrett/klubb, og møter på trening sammen med barnet og evt. foresatte. Aktivitetsguiden bistår også med kjøp av utstyr.
Om det er behov for det, kan utgifter til utstyr dekkes. Dersom familien har behov for å dekke medlemskontingent, gir aktivitetsguidene veiledning til å søke NAV om støtte til dette.