Knutepunkt og felles møteplasser

ALLEMED-koordinator i Hå

I Hå kommune har man en egen ALLEMED-koordinator, som har som hovedoppgave å være en brobygger mellom barn og familier og fritidsaktivitet. Koordinatoren er et bindeledd mellom kommunen og frivillige organisasjoner, slik at barn får mulighet til å delta i fritidsaktivitet.

I flere år har kommunen satset på skolen som en inkluderingsarena. I sær har en av skolen etablert gode rutiner for å snakke om barnas fritid og hvilke muligheter som finnes i forbindelse med oppstartssamtalen når nye familier kommer til kommunen. Dette har gitt utgangspunkt for koordinatorens arbeid, der et mål er å implementere tilsvarende rutiner på alle skoler i kommunen, og samtidig jobbe frem en metodikk og rutiner som styrker inkluderingsarbeid i skolene. Skolen bidrar til å etablere kontakt mellom barn/familier og koordinatoren. I tillegg til skoleverket blir også andre kommunale tjenester og aktører involvert i arbeidet. Dette inkluderer blant annet NAV, Flyktningenheten, Idrettsrådet, barnevernet, helsestasjonen, folkehelsekoordinatoren og opplæringssenteret. Målet er å skape bevissthet og involvere parter som møter barn eller foreldre i innvandrerfamilier, slik at kommunen i fellesskap kan jobbe for at alle barn får muligheten til å delta.

Parallelt skjer en innsats knyttet til frivillige organisasjoner i kommunen. Det er en uttalt forventing at alle lag og foreninger som mottar støtte fra kommunen skal være positive til å inkludere alle barn og unge, uavhengig av familiens økonomi. For å lykkes med inkluderingsarbeidet, jobber koordinatoren direkte med frivilligheten for å sikre at de har forutsetninger for å kunne ta imot barna. Dette innebærer blant annet å hjelpe med gjennomføring av «ALLEMED»-dugnad for frivilligheten. Koordinatoren er også den organisasjonene kan ta kontakt med dersom det er spørsmål, bekymring eller utfordringer knyttet til inkluderingsarbeid.

ALLEMED-koordinatoren er i direkte kontakt med barn og familier med innvandrerbakgrunn inn i fritidsaktiviteter. Du kan lese mer om dette arbeidet under fanen Veier inn i fritidsaktivitet.

 

«I samme båt» i Drammen

Drammen kommune jobber man for aktive lokalsamfunn. Idrettsrådet og kommunen inviterer derfor til felles båttur for å få til et godt samspill mellom kommunen og frivilligheten. På turen inviteres representanter fra skoler og barnehager, NAV og oppvekstsenteret kommer sammen med representanter fra idrettslagene og ulike sentrale frivillige organisasjoner.

Målet med turen er bygge kompetanse om inkluderende aktivitetstilbud og samarbeidsmodeller i lokalmiljøet, og skape gode relasjoner mellom de ulike partene.  På turene er det både formelt program og uformell samvær. Det å bli kjent på tvers av kommune og frivillighet, senker terskelen for å ta kontakt og samarbeide i hverdag. Det gjør at det både er enklere å få til felles prosjekter, og samarbeide om å finne kloke løsninger for enkelte barn.