Hvorfor ALLEMED?

Antall barn og unge som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt er økende. Tall fra SSB viser at det i Norge i dag er over 100.000 barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Det har vært en klar økning de siste tiårene fra 4% på slutten av 90-tallet til 10% i 2015.[2] Dette er et høyt tall og en urovekkende utvikling. Det er viktig at myndighetene og det sivile samfunn sammen tar grep for å sikre at alle barn får tilfredsstillende oppvekstvilkår.

«Det er ofte sånn at de som har råd til det drar på aktiviteter, mens de andre må være igjen og de blir utenfor.»Jente 14 år, Oslo.

Dårlig råd har konsekvenser for barn og unges deltagelse både i organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter. Det kan redusere deres mulighet til å ha en aktiv fritid med mening, men også tilgangen til å delta i organisasjoner med påvirkningskraft ovenfor lokalmiljøet. NOVA-rapport 10/2010[1] viser at barn og unge i lavinntektsfamilier har signifikant lavere deltagelse i organiserte fritidsaktiviteter.

Fattigdom fører til at barn ekskluderes fra sosiale, kulturelle og idrettslige arenaer og dermed forsterkes opplevelsen av å ikke høre til. Slikt utenforskap er urettferdig og ødeleggende for barns utvikling og vekst. Barn er uten skyld, og uten mulighet til å endre sin situasjon på egenhånd. Det er behov for økt bevissthet om barns utenforskap og handlingskompetanse blant voksne for å sikre at alle barn og får mulighet til deltagelse.

Dere har tatt et viktig skritt på veien til å inkludere alle ved å ta i bruk ALLEMED verktøyet. Vi ønsker dere lykke til i arbeidet og håper det fører til mange flotte tiltak!

[1] NOVA (2010) Sandbæk og West Pedersen (red.): Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier. Rapport 10-
[2] Statistikk fra SSB er hentet fra ressursnettsiden www.barnefattigdom.no